إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أسئلة الهيئه

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • أسئلة الهيئه

  مساااااء الخييييييييييييير
  طبعااا هذااا اووول موووضوووع لي وأرجووو أنه يعجبكم طبعااا هذه يعض من أسئلة الهيئه
  لخريجي الكليات الصحيه بس ماا أدري أختبار الهيئه لابد منه ولا مااراااح يشمل الخريجين من الكليه
  المهم هذة بعض من الأسئله أكيد مااعندي الجوااب بس اللي يجاااوب عليهاا لاااينسااانااا
  1- Vitamin K antagonist :
  a- warfarin
  b- Heparin
  c- Protein C
  d- Antithrombin III
  2- One of the intrinsic pathway
  a- factor XI
  b- factor XIII
  c- factor I
  d- factor VII
  3- Para hemophilia is the deficiency of
  a- factor VIII
  b- factor IX
  c- factor V
  d- factor VII
  4- Eosinophilia is seen in :
  a- food sensitivity
  b- Drug sensitivity
  c- Atopic dermatitis
  d- all of the above
  5-Multiple myeloma is a neoplastic proliferation of:
  a- lymphocytes
  b- Granulocytes
  c- Plasma cells
  d-Monocytes
  6- Test for intrinsic pathway:
  a- bleeding time
  b- Thrombin time
  c- Prothrombin time
  d- Partial thromboplastin time
  7- Paul-Bunnel test is done to diagnose:
  a- multiple myeloma
  b- Hodgkin’s disease
  c- Infectious mononucleosis
  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  d- all of the above
  8- increased platelet count is :
  a- thrombocytopenia
  b- thrombopoietin
  c- thrombocytosis
  d- all of the above
  9- Decreased platelet count is:
  a- thrombocytopenia
  b- Thrombopoietin
  c- Thrombocytosis
  d- all of the above
  10- All these are causes of thrombocytopenia except:
  a- cytotoxic drugs
  b- Aplastic anemia
  c- Hemorrhage
  d- Radiotherapy
  11- Prothrombin time is done to test:
  a- Intrinsic pathway only
  b- Extrinsic pathway only
  c- Extrinsic and common pathways
  d- Intrinsic and common pathways
  12- Normal bleeding time by Duke’s method:
  a- 2-7 minutes
  b- 2-7 seconds
  c- 2-4 minutes
  d- 2-4 seconds
  13- Normal partial thromboplastin time (PPT) is :
  a- 3-4 minutes
  b- 30-45 seconds
  c- 12-15 seconds
  d- 12-15 minutes
  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  14- Hemophilia A is the deficiency of :
  a- factor V
  b- factor VIII
  c- factor IX
  d- all of the above
  15-the most common form of leukemia in children is:
  a- acute lymphoblastic leukemia
  b- Chronic lymphocytic leukemia
  c- Acute myeloid leukemia
  d- Chronic myeloid leukemia
  16- Bence-Jones protein is present in cases of:
  a- chronic myeloid myeloma
  b-acute myeloid myeloma
  c- Hodgkin’s lymphoma
  d- multiple myeloma
  17- Reed-Sternberg cells are found in cases of :
  a- acute lymphoblastic leukemia
  b- Non Hodgkin’s lymphoma
  c- Hodgkin’s lymphoma
  d- Multiple myeloma
  18- Normal platelet count is :
  a- 150,000 to 450,000/min3
  b- 400,000 to 800,000/min3
  c- 4,000 to 11,000 /min3
  d- 50,000 to 100,000/min3
  19- Antithrombin III inhibits:
  a- factor Va
  b- factor VIIIa
  c- factor Xa
  d- all of the above
  20- Heparin potentiate the action of :
  a- protein C
  b- protein S
  c- antithrombin III
  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  d- warfarin
  21- Factor II of blood clotting is:
  a- Christmas factor
  b- Fibrinogen
  c- Prothrombin
  d- Thromboplastin
  22- One of fibrinogen group is :
  a- II
  b-V
  c- VII
  d- IX
  23- Fibrinogen is converted to soluble fibrin by:
  a- prothrombin
  b- Thromboplastin
  c- Thrombin
  d- all of the above
  24- Thrombopoitin control the formation of:
  a- red blood cells
  b-White blood cells
  c- platelets
  d- non of the above
  25- Normal prothrombin time (PT) is:
  a- 30-45 seconds
  b- 30-45 minutes
  c- 12-15 seconds
  d- 12-15 minutes
  26- Parasitic disease is associated with:
  a- monocytosis
  b- Lymphocytosis
  c- Basophilia
  d- Eosinophilia
  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  27- Philadelphia chromosome is diagnostic for:
  a- acute lymphoblastic leukemia
  b- Acute myeloid leukemia
  c- Chronic lymphocytic leukemia
  d- chronic myeloid leukemia
  28- Normal fibrinogen level:
  a- 150-400 gm%
  b- 150-400 mg%
  c- 15-40 mg%
  d- 15-40 gm%
  29-infectious mononucleosis is caused by:
  a- echo virus
  b- coxsaki virus
  c- Epstein Barr virus
  d- Cytomegalo virus
  30- Atypical lymphocytosis is seen in cases of:
  a- Hodgkin’s lymphoma
  b-Multiple myeloma
  c- Infectious mononucleosis
  d- Chronic lymphocytic leukemia
  31-monospot test is done to diagnose:
  a- Acute myeloid leukemia
  b- Acute lymphoblastic leukemia
  c- Infectious mononucleosis
  d- Infectious lymphocytosis
  32- The test which depend on blood platelets & capillary fragility is:
  a- prothrombin time
  b- Thrombin time
  c- Bleeding time
  d- Clotting time
  33- Fibrin is broken to fibrin degradation products by the action of:
  a- Prothrombin
  b- Thrombin
  c- Plasminogen
  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  d- Plasmin
  34- Acute myeloid leukemia is characterized by:
  a- low neutrophil alkaline phosphatase
  b-Myeloblast with Auer rods
  c- Neutrophil with Pleger-Huet anomaly
  d- all of the above
  35- Plasminogen is converted to plasmin by :
  a- Heparin
  b-Histamine
  c- Urokinase
  d- Serotonin
  36- Increase D-dimers and fibrin degradation products are seen in cases of:
  a- Hemophilia A
  b- Vitamin K deficiency
  c- Diffuse intravascular coagulation
  d- Von Willebrand disease
  37- Activated protein C degrades:
  a- factor IXa
  b- Factor VIIIa
  c- Factor Xa
  d- Factor Xia
  38- Heparin is found in
  a- Neutrophil
  b- Basophil
  c- Acidophil
  d- all of the above
  39- In hemophilia A the test which will be prolonged is
  a- PT
  b- PTT
  c- Bleeding time
  d- all of the above
  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  40- Bleeding due to overdose of heparin is managed by giving:
  a- Vit K
  b- Vit C
  c- Vit A
  d- Protamin sulphate
  41- Streptokinase and staphylokinase convert:
  a- Prothrombin to thrombin
  b- Fibrinogen to fibrin
  c- Soluble fibrin to insoluble fibrin
  d- Plasminogen to plasmin
  42- Test for platelet function:
  a- Clot retraction
  b- Platelet aggregation
  c- Platelet adhesion
  d- all of the above
  43- Prolonged PT occurs in cases of deficiency of:
  a- Factor III
  b- Factor IV
  c- FactorV
  d- all of the above
  44- normal thrombin time (TT):
  a- 30-45 sec
  b- 2-4 min
  c- 3-9 min
  d- 10-20 sec
  45- cause of vitamin K deficiency:
  a- Obstructive jaundice
  b- Prolonged use of antibiotics
  c- Inadequate intake
  d- all of the above
  46- Cause of Hyper- Coagulable state:
  a- Aplastic anemia
  b- Cytotxic drugs
  c- Polcythemia
  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  d- Radiotherapy
  47-Physiological cause of neutrophilia:
  a- New born
  b- Radiotherapy
  c- Cytotoxic drugs
  d- Prolonged use of antibiotics
  48- Leucocytosis characterized by the presence of immature cells and high
  neutrophil alkaline phosphatase:
  a- chronic myeloid leukemia
  b- Acute myeloid leukemia
  c- Leukaemid reaction
  d- non of the above
  49- Normal coagulation time (CT):
  a- 3-9 min
  b- 3-9 sec
  c- 30-40 sec
  d- 30-40 min
  50- The test which measures the clotting time of citrated plasma accelerated
  by the addition of a clotting factor activator (kaolin) , phospholipids and
  calcium:
  a- coagulation time
  b- Prothrombin time
  c- Partial thromboplastin time
  d- Thrombin time
  51- The test which measures the clotting time of citrated plasma to which
  thromboplastin and calcium has been added:
  a- thrombin time
  b- Prothrombin time
  c- Coagulation time
  d- Partial thromboplastin time
  52- The test which is widely used as a control and follow up test to control
  anticoagulant treatment:
  a- APTT
  b- PTT
  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  c- PT
  d- TT
  53- A disease characterized by progressive neoplastic proliferation of
  immature white cell precursor:
  a- acute leukemia
  b- Chronic leukemia
  c- Lymphoma
  d-Multiple myeloma
  54- The absolute lymphocyte count may be up to 300,000 or more between 70
  and 90%of white cells in the blood film appear as small lymphocytes . THE
  CASE IS:
  a- Acute myeloid leukemia
  b- Acute lymphoblastic leukemia
  c- Chronic myeloid leukemia
  d- Chronic lymphocytic leukemia
  55- Variation in red cells size:
  a- Poikilcytosis
  b- Anisocytosis
  c- Reticulocytosis
  d- Leukocytosis
  56- Dark red cells with no area of central pallor:
  a- Stomatocyte
  b- Sherocyte
  c- Acathocyte
  d- Schistocyte
  57-Microcytic hypochromic anemia
  a- hereditary spherocytosis
  b- Sickle cell anemia
  c- Iron deficiency anemia
  d- Vit B12 deficiency anemia
  58- Target cells are seen in cases of:
  a- folic acid deficiency
  b- Iron deficiency anemia
  c- Vit B12 deficiency anemia
  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  d- Thalassemia
  59- Red cells with elongated area of central pallor:
  a- spherocyte
  b- Schistocyte
  c- Stomatocyte
  d- Elliptocutes
  60- ……………….. Symmetric, short , sharp projection from the red cells and
  seen in iron deficiency anemia:
  a- echinocyte
  b- Acanthocyte
  c- Elliptocyte
  d- Ovalocyte
  61- ………………is a condition in which the absorption of vit B12 is greatly
  impaired due to failure or marked reduction of intrinsic factor secretion:
  a- fauvism
  b- fanconi’s anemia
  c-sickle cell anemia
  d- thalassemia
  62- Hyperchromic cells are seen in:
  a- iron deficiency anemia
  b- Thalassemia
  c- Hereditary spherocytosis
  d- Sickle cell anemia
  63- A prolonged low rate of bleeding results in:
  a- normochromic anemia
  b- Hypochromic anemia
  c- Hyperchromic anemia
  d- non of the above
  64- Schilling test is done in diagnosis of:
  a- iron deficiency anemia
  b- Pernicious anemia
  c- Aplastic anemia
  d- folic acid deficiency
  PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
  65- Defective synthesis of either alpha or beta chains of normal hemoglobin
  cause:
  a- sickle cell anemia
  b- Aplastic anemia
  c- Pernicious anemia
  d- Thalassemia
  66- Neutrophils represent……………of circulating leukocyte:
  a- 2-8%
  b- 0-1%
  c- 50-70 %
  d- 2-4%
  67- …………. are non nucleated, biconcave shaped cells:
  a- platelet
  b- Leukocyte
  c- Erythrocyte
  d- Macrophages
  68- …………….. represent 50-70%of total leukocytes
  a- lymphocytes
  b- Neutrophils
  c- Monocytes
  d- Eosinophilis
  69- ……………have a characteristic biffed nucleus and their cytoplasm is
  filled with large refractile granules that stain red in blood smear
  a- neutrophils
  b- Eosinophilis
  c- Basophiles
  d- Lymphocytes
  70- The cell which is responsible for antibody production is:
  a- moncytes
  b- T-lymphocytes
  c- B-lymphocytes
  d- Neutrophils
  PDF created with pdfFactory Pro trial version
  http://up.arab-x.com/Mar10/YUa31836.jpg

 • #2
  الله يعطيك العافيه
  لو كانت الأجوبة معها يكون أحسن عشان الكل يستفيد

  تعليق


  • #3
   مشكور ويعطيك العافيه على الاسئله وانا عندي اختبار وخايف منه ودعلنا بالتوفيق وانت الله يوفقك

   تعليق


   • #4
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف الحال اخوي طيب ان شاء الله
    اولا هذي الاسئله ياغاليه من مذكره [ نسرين ] تمام وكلها اسئله [ في علم الدم] فهمت ياغالي . وانا بانزل الان الاجابات الي موجوده في مذكره نسرين
    ماعليه ع الحوسه بالترتيب لاني ناسخ الاجابات
    . الاجابه الاولى a

    ٣٧ B
    ٢ A
    ٣٨ B
    ٣ C
    ٣٩ B
    لتتوضيح
    ٤ D هنا اجابه رقم اربعه-------٤٠ D هنا اجابه رقم اربعين . وهكذا على باقي الارقام
    ٥ C ٤١ D
    ٦ D ٤٢ D
    ٧ C ٤٣ C
    ٨ C ٤٤ D
    ٩ A ٤٥ D
    ١٠ C ٤٦ C
    ١١ C ٤٧ A
    ١٢ C ٤٨ C
    ١٣ B ٤٩ A
    ١٤ B ٥٠ C
    ١٥ A ٥١ B
    ١٦ D ٥٢ C
    ١٧ C ٥٣ A
    ١٨ A ٥٤ D
    ١٩ C ٥٥ B
    ٢٠ C ٥٦ B
    ٢١ C ٥٧ C
    ٢٢ B ٥٨ C
    ٢٣ C ٥٩ C
    ٢٤ C ٦٠ A
    ٢٥ C ٦١ D
    ٢٦ D ٦٢ C
    ٢٧ D ٦٣ B
    ٢٨ B ٦٤ B
    ٢٩ C ٦٥ D
    ٣٠ C ٦٦ C
    ٣١ C ٦٧ C
    ٣٢ C ٦٨ B
    ٣٣ D ٦٩ B
    ٣٤ D ٧٠ C
    ٣٥ C
    لو استعيد بواقعي ذكرياتي

    احيا واموت في الثانية


    ألف مـره

    ..

    .

    Exceptional man

    تعليق


    • #5
     [QUOTE=فني مختبررات;147324]السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف الحال اخوي طيب ان شاء الله
     اولا هذي الاسئله ياغاليه من مذكره [ نسرين ] تمام وكلها اسئله [ في علم الدم] فهمت ياغالي . وانا بانزل الان الاجابات الي موجوده في مذكره نسرين
     هذااا اللي وصل لي يالغلا ويالليت تقولي من وين أحصل أسئلة الخمس سنوات الأخيره
     وشكرااا على المرووور
     http://up.arab-x.com/Mar10/YUa31836.jpg

     تعليق


     • #6
      مشكورين ع الاسئله

      وان شاء الله احلها لكم
      :sm199:

      تعليق


      • #7
       هذا يفيدك ان شاء الله الرابط ..
       http://www.arabslab.com/vb/showthread.php?t=15500
       لو استعيد بواقعي ذكرياتي

       احيا واموت في الثانية


       ألف مـره

       ..

       .

       Exceptional man

       تعليق

       يعمل...
       X