إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إستفسارات بخصوص جهاز ال cobas c311 ????

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • Tiل»ƒu52193
  رد
  Bأ،n cؤƒn hل»™ Vincity quل؛*n 9  dل»± أ،n vincity quل؛*n 9 sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c quy hoل؛،ch theo mأ´ hأ¬nh khu ؤ‘أ´ thل»‹ khأ©p kأ*n vل»›i hل؛، tل؛§ng tiل»‡n أ*ch vأ* dل»‹ch vل»¥ ؤ‘ل»“ng bل»™, gل»“m: giأ،o dل»¥c, y tل؛؟, thل»ƒ thao, vؤƒn hأ³a, mua sل؛¯m, vui chئ،i giل؛£i trأ*, cل؛£nh quan… Cئ° dأ¢n cل»§a dل»± أ،n cؤƒn hل»™ vincity cإ©ng sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c thل»¥ hئ°ل»?ng dل»‹ch vل»¥ quل؛£n lأ½ chuyأ?n nghiل»‡p do Vingroup cung cل؛¥p nhئ° bل؛£o vل»‡, cأ¢y xanh, mأ´i trئ°ل»‌ng…

  Trong giai ؤ‘oل؛،n ؤ‘ل؛§u, cؤƒn hل»™ vincity quل؛*n 9 sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘ل»“ng loل؛،t triل»ƒn khai tل؛،i 7 tل»‰nh, thأ*nh phل»‘ lل»›n gل»“m: Hأ* Nل»™i, Hئ°ng Yأ?n, TP. Hل»“ Chأ* Minh, Hل؛£i Phأ²ng, Thanh Hأ³a, Hأ* Tؤ©nh, Nha Trang. Tل؛،i Hأ* Nل»™i vأ* TP. Hل»“ Chأ* Minh, cأ،c dل»± أ،n cل»§a VinCity sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘ل؛§u tئ° ل»? cأ،c quل؛*n huyل»‡n ngoل؛،i thأ*nh, gأ³p phل؛§n hأ¬nh thأ*nh cأ،c khu ؤگأ´ thل»‹ vل»‡ tinh, giل؛£m tل؛*p trung dأ¢n sل»‘ vأ* trأ،nh أ¹n tل؛¯c giao thأ´ng cho cأ،c khu vل»±c trung tأ¢m cل»§a 2 thأ*nh phل»‘ lل»›n nhل؛¥t cل؛£ nئ°ل»›c. Theo kل؛؟ hoل؛،ch dل»± kiل؛؟n, Vingroup sل؛½ xأ¢y dل»±ng tل»« 200.000 - 300.000 cؤƒn hل»™ VinCity cأ³ mل»©c giأ، ؤ‘ل؛·c biل»‡t hل»£p lأ½ trong vأ²ng 5 nؤƒm tل»›i, tل؛،o ؤ‘iل»پu kiل»‡n cho ؤ‘أ´ng ؤ‘ل؛£o ngئ°ل»‌i tiأ?u dأ¹ng tiل؛؟p cل؛*n vأ* sل»? hل»¯u cuل»™c sل»‘ng chل؛¥t lئ°ل»£ng vأ* tiل»‡n أ*ch tل؛،i cأ،c khu ؤ‘أ´ thل»‹ do Vingroup phأ،t triل»ƒn.
  HOTLINE: 0933 91 68 91

  VINCITY TPHCM

  Cأ،c dل»± أ،n tل؛،i TPHCM lأ* mل»™t thئ°ئ،ng hiل»‡u mل»›i tل؛،i TP HCM cل»§a Vingroup sau thئ°ئ،ng hiل»‡u Vinhomes cao cل؛¥p.
  Vin City Hل»“ Chأ* Minh dل»± kiل؛؟n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c xأ¢y dل»±ng tل؛،i quل؛*n 9 ( vل»›i quy mأ´ gل؛§n 300 hأ©cta) , Tل؛،i quل؛*n 7 ( vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 20 hأ©cta)

  VINCITY Hأ€ Nل»?I

  Cأ،c dل»± أ،n tل؛،i Hأ* Nل»™i sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c xأ¢y dل»±ng tل؛،i cأ،c quل؛*n huyل»‡n gل؛§n Bل؛¯c Ninh vأ* huyل»‡n ؤگan Phئ°ل»£ng nئ،i cأ³ quل»¹ ؤ‘ل؛¥t rل»™ng vأ* giأ، thأ*nh cأ³ thل»ƒ chل؛¥p nhل؛*n tل؛،i mل»©c 700 triل»‡u - 1 tل»· ؤ‘ل»“ng. Tuy ra xuل؛¥t hiل»‡n muل»™n nhئ°ng dل»± أ،n ؤ‘ئ°ل»£c nhل؛*n ؤ‘ل»‹nh lأ* sل؛½ chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ trئ°ل»‌ng khi ra mل؛¯t.
  Nhل»¯ng dل»± أ،n sل؛½ ra mل؛¯t sل»›m nhل؛¥t ؤ‘أ³ lأ*: Chung cئ° Vincity Gia lأ¢m (vل»›i quy mأ´ 300 hأ©cta) vأ* cأ²n tل؛،i ؤگan Phئ°ل»£ng (vل»›i quy mأ´ 130 hأ©cta)

  VINCITY Hل؛¢I PHأ’NG

  Sau Vinhomes Hل؛£i Phأ²ng, Vincom Hل؛£i Phأ²ng, Vingroup lل؛¥n sأ¢n sang mل؛£ng cؤƒn hل»™ tل؛§m trung ؤ‘أ³ lأ* Vin City Hل؛£i Phأ²ng. Vل»›i phأ¢n khأ؛c nأ*y ؤ‘أ¢y ؤ‘ئ°ل»£c dل»± ؤ‘oأ،n sل؛½ chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ phل؛§n tل؛،i Hل؛£i Phأ²ng. ل»¨ئ،c tأ*nh tل؛،i Hل؛£i Phأ²ng dل»± أ،n vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 50 - 150 hأ©cta sل؛½ triل»ƒn khل؛£i hئ،n 3000 cؤƒn hل»™ tiأ?u chuل؛©n vل»«a phل؛£i.

  VINCITY Hئ¯NG Yأ?N

  ؤگأ¢y lأ* dل»± أ،n nل؛±m trong kل؛؟ hoل؛،ch phأ،t triل»ƒn giai ؤ‘oل؛،n 1 cل»§a thئ°ئ،ng hiل»‡u nhأ* ل»? mل»›i cل»§a Vingroup. Dل»± أ،n sل؛½ tل»چa lل؛،c tل؛،i cأ،c trung tأ¢m Tp. Hئ°ng Yأ?n. Dل»± tأ*nh khu ؤ‘أ´ thل»‹ Hئ°ng yأ?n vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 300 hأ©cta sل؛½ triل»ƒn khai ؤ‘ل؛؟n 5000 cؤƒn hل»™ giأ، rل؛»

  VINCITY Hأ€ Tؤ¨NH

  Hأ* Tؤ©nh lأ* vأ¹ng ؤ‘ل؛¥t mل»›i mل؛½ vأ* tuyل»‡t vل»‌i cho thل»‹ thئ°ل»‌ng bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n. Vingroup triل»ƒn khai Vin City Hأ* Tؤ©nh vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 50 - 150 hأ©cta nhل؛±m chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ phل؛§n cؤƒn hل»™ tل؛،i khu vل»±c nأ*y. Vل»›i vل»‹ trأ* lأ* trung bل؛¯c trung bل»™, ؤ‘أ¢y chل؛¯c chل؛¯n sل؛½ lأ* trung tأ¢m thئ°ئ،ng mل؛،i mل»›i cل»§a Hأ* Tؤ©nh, thأ؛c ؤ‘ل؛©y kinh tل؛؟ Hأ* Tؤ©nh phأ،t triل»ƒn.

  VINCITY NHA TRANG

  Dل»± أ،n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c quy hoل؛،ch tل؛،i trung tأ¢m Tp. Nha Trang - Khأ،nh Hأ²a, vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 50ha - 150ha
  Nha Trang hiل»‡n ؤ‘ang lأ* mل»™t trong nhل»¯ng thأ*nh phل»‘ phأ،t triل»ƒn nhل؛¥t cل؛£ nئ°ل»›c vل»›i nhiل»پu khu trung tأ¢m thئ°ئ،ng mل؛،i. ؤگأ¢y sل؛½ lأ* mل»™t dل»± أ،n gأ³p phل؛§n vأ*o sل»± phأ،t triل»ƒn cل»§a thأ*nh phل»‘ Nha Trang cإ©ng nhئ° cل»§a toأ*n tل»‰nh Khأ،nh Hأ²a. Cأ¹ng vل»›i Vinpearl, ؤ‘أ¢y chل؛¯c chل؛¯n sل؛½ trل»? thأ*nh thئ°ئ،ng hiل»‡u nل»•i tiل؛؟ng tل؛،i Nha Trang thل»‌i gian tل»›i

  VINCITY THANH Hأ“A

  Hiل»‡n tل؛،i FLC ؤ‘ang chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ trئ°ل»‌ng Thanh Hأ³a, nhئ°ng sau khi Vin City Thanh Hأ³a ؤ‘ئ°ل»£c ra mل؛¯t thأ¬ ؤ‘iل»پu ؤ‘أ³ sل؛½ cل؛§n phل؛£i xem xأ©t lل؛،i. Vل»›i chل؛¥t lئ°ل»£ng tل»‘t cأ¹ng hل»‡ thل»‘ng quل؛£n lأ½ chuyأ?n nghiل»‡p ؤ‘أ¢y sل؛½ lأ* sل؛£n phل؛©m ؤ‘أ،ng mong ؤ‘ل»£i cل»§a ngئ°ل»‌i dأ¢n khu vل»±c.

  Thأ´ng tin cؤƒn hل»™ Vincity quل؛*n 9

  * Quy mأ´ dل»± أ،n lأ?n ؤ‘ل؛؟n 300ha.
  * Loل؛،i hأ¬nh nhأ* ل»?: Cؤƒn hل»™.
  * Chiل»پu cao tأ²a nhأ*: Tل»« 22 - 25 tل؛§ng.
  * Diل»‡n tأ*ch dل»± kiل؛؟n: 36m2 - 89m2.
  * Mل؛*t ؤ‘ل»™ xأ¢y nhأ* ل»?: Chل»‰ 20% - 25%.
  * Giأ، bأ،n dل»± kiل؛؟n: chل»‰ tل»« 700 triل»‡u/cؤƒn
  ئ¯u ؤ‘iل»ƒm vئ°ل»£t trل»™i.
  * Chل؛¥t lئ°ل»£ng 3 sao giأ، 1 sao.
  * ؤگئ°ل»£c thل»«a hئ°ل»?ng nhل»¯ng tiل»‡n أ*ch khأ´ng thua kأ©m gأ¬ Vinhomes Central Park vأ* Golden River.
  * Vل»‹ trأ* nل؛±m ngay kل؛؟ bأ?n nha ga cuل»‘i cأ¹ng cل»§a tuyل؛؟n Metro Bل؛؟n Thأ*nh - Suل»‘i Tiأ?n.
  * Khأ´ng gian thoأ،ng ؤ‘أ£ng vل»›i 3 mل؛·t giأ،p sأ´ng ؤگل»“ng Nai vأ* sأ´ng Tل؛¯c.
  * Giao thأ´ng thuل؛*n lل»£i - dل»… dأ*ng kل؛؟t nل»‘i vل»›i cأ،c tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng trل»چng ؤ‘iل»ƒm hئ°ل»›ng vل»پ trung tأ¢m.
  - Tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng cao tل»‘c Sأ*i Gأ²n - Dل؛§u Giأ¢y ؤ‘أ£ ؤ‘i vأ*o hoل؛،t ؤ‘ل»™ng lأ*m cho viل»‡c liأ?n kل؛؟t mua bأ،n, kinh tل؛؟ giل»¯a vأ¹ng ؤگأ´ng Nam Bل»™ ؤ‘ئ°ل»£c tؤƒng trئ°ل»?ng khأ، mل؛،nh.
  - Tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng Mai Chأ* Thل»چ, hل؛§m Thل»§ Thiأ?m vأ* con ؤ‘ئ°ل»‌ng Vأµ Vؤƒn Kiل»‡t tل؛،o ra hل»‡ thل»‘ng giao thأ´ng thuل؛*n tiل»‡n giل»¯a Q9, Q2, quل؛*n 1 vأ* trung tأ¢m Sأ*i Gأ²n chل»‰ mل؛¥t tل»« 20 phأ؛t ؤ‘i xe.
  - Bل؛،n cأ³ thل»ƒ thuل؛*n lل»£i ؤ‘ل»ƒ ؤ‘i ؤ‘ل؛؟n trung tأ¢m ؤ‘أ´ thل»‹ cao cل؛¥p Phأ؛ Mل»¹ Hئ°ng, trل»¥c ؤ‘ئ°ل»‌ng Nguyل»…n Vؤƒn Linh cإ©ng nhئ° cأ،c tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng cao tل»‘c Trung Lئ°ئ،ng vل»›i ؤ‘ئ°ل»‌ng Vأ*nh ؤگai 2.
  - Kل؛؟t nل»‘i vل»›i xa lل»™ Hأ* Nل»™i tل»« vل»‹ trأ* nأ*y dل»… dأ*ng vأ* thuل؛*n lل»£i.
  - Nل؛±m gل؛§n ngay khu giل؛£i trأ* Suل»‘i Tiأ?n, khu giل؛£i trأ* lل»›n nhل؛¥t tل؛،i TP.HCM chل»‰ vل»›i 5 phأ؛t ؤ‘i xe.
  - Cأ،c bل؛،n cإ©ng chل»‰ cل؛§n khoل؛£ng vأ*i phأ؛t ؤ‘ل»ƒ cأ³ thل»ƒ ؤ‘i tل»›i khu cأ´ng nghل»‡ cao cل»§a TP.HCM.
  - Cأ،ch khu vل»±c Goft Rل؛،ch Chiل؛؟c chل»‰ khoل؛£ng 10 phأ؛t ؤ‘i bل؛±ng xe hئ،i.
  ؤگأپNG CHأ? أ‌: Tuyل؛؟n tأ*u ؤ‘iل»‡n ngل؛§m Metro hiل»‡n ؤ‘ل؛،i bل؛*c nhل؛¥t bل؛¯t ؤ‘ل؛§u thأ´ng tuyل؛؟n vأ*o thل»‌i ؤ‘iل»ƒm nؤƒm 2018, ؤ‘أ¢y cإ©ng lأ* 1 trong nhل»¯ng ئ°u ؤ‘iل»ƒm nل»•i bل؛*t nhل؛¥t cل»§a nئ،i nأ*y, cأ³ thل»ƒ giأ؛p ؤ‘ل؛©y nhanh giأ، trل»‹ gia tؤƒng bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n cل»§a khu vل»±c nأ*y vل»پ sau.
  HOTLINE: 0933 91 68 91

  Tiل»‡n أ*ch cؤƒn hل»™ Vincity:

  ؤگئ°ل»£c xuل؛¥t phأ،t tل»« mل»™t thئ°ئ،ng hiل»‡u ؤ‘ل؛³ng cل؛¥p cأ¹ng vل»›i mong muل»‘n sل؛½ mang ؤ‘ل؛؟n cho khأ،ch hأ*ng mل»™t cuل»™c sل»‘ng ؤ‘ل؛§y ؤ‘ل»§, tل»‘t nhل؛¥t, dأ¹ ل»? mل»©c giأ، nأ*o. ؤگل؛؟n vل»›i Vingroup bل؛،n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c chؤƒm sأ³c mل»™t cأ،ch tiل»‡n nghi, ؤ‘ل؛³ng cل؛¥p
  ؤگi cأ¹ng vل»›i thئ°ئ،ng hiل»‡u ؤ‘أ´ thل»‹ vincity chuل؛©n bل»‹ ra mل؛¯t thأ¬ Vingroup cإ©ng sل؛½ cho ra mل؛¯t tiل؛؟p thئ°ئ،ng hiل»‡u VincomPlus. ؤگأ¢y hل»©a hل؛¹n sل؛½ lأ* mل»™t chuل»—i trung tأ¢m thئ°ئ،ng mل؛،i tiل»‡n أ*ch ؤ‘i kأ¨m vل»›i dل»± أ،n cؤƒn hل»™ Vincity Long Bأ¬nh Quل؛*n 9 trong thل»‌i gian tل»›i ؤ‘أ¢y. Ngoأ*i ra cأ²n bao gل»“m ؤ‘ل؛§y ؤ‘ل»§ cأ،c tiل»‡n أ*ch ؤ‘ل؛³ng cل؛¥p nhئ° :+ Khu cأ´ng viأ?n.
  + Hل»“ bئ،i trأ*n bل»‌.
  + Hل»“ cل؛£nh quan.
  + Bل»‡nh viل»‡n Vinmec.
  + Rل؛،p chiل؛؟u phim, Shopping Mail, Cafe
  + Trئ°ل»‌ng hل»چc Vinshool.
  + Spa, gym club : Vincham
  + Trung tأ¢m ؤ‘iل»‡n mأ،y Vinpro.

  Vل»›i viل»‡c chأ*nh thل»©c gia nhل؛*p phأ¢n khأ؛c nhأ* ل»? trung bأ¬nh, Vingroup ؤ‘أ£ trل»? thأ*nh nhأ* phأ،t triل»ƒn bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n hأ*ng ؤ‘ل؛§u Viل»‡t Nam, hoل؛،t ؤ‘ل»™ng toأ*n diل»‡n trأ?n tل؛¥t cل؛£ cأ،c phأ¢n khأ؛c cل»§a thل»‹ trئ°ل»‌ng: bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n cao cل؛¥p, bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n ؤ‘ل؛،i chأ؛ng, bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n thئ°ئ،ng mل؛،i vأ* bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n nghل»‰ dئ°ل»،ng.
  Nل؛؟u Vinhomes cung cل؛¥p ؤ‘ل؛؟n khأ،ch hأ*ng tiأ?u chuل؛©n sل»‘ng vئ°ل»£t trل»™i, kل؛؟t hل»£p hoأ*n chل»‰nh giل»¯a bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n nhأ* ل»? vل»›i hل»‡ thل»‘ng dل»‹ch vل»¥ tiأ?u chuل؛©n cao thأ¬ cؤƒn hل»™ giأ، rل؛» vincity quل؛*n 9 hئ°ل»›ng ؤ‘ل؛؟n sل»‘ ؤ‘أ´ng ngئ°ل»‌i tiأ?u dأ¹ng vل»›i mل»©c phأ¹ hل»£p nhئ°ng vل؛«n ؤ‘ل؛£m bل؛£o chل؛¥t lئ°ل»£ng - ؤ‘ل»“ng bل»™ - tiل»‡n أ*ch theo xu hئ°ل»›ng cل»§a cأ،c nئ°ل»›c khأ،c trأ?n thل؛؟ giل»›i.

  ؤگؤ‚NG Kأ‌ NHل؛¬N THأ”NG TIN - GIل»® CHل»– Vأ€ Bل؛¢NG GIأپ CHI TIل؛¾T
  Phأ²ng Kinh Doanh Cؤƒn Hل»™ VinCity
  HOTLINE: 0933 91 68 91

  اترك تعليق:


 • Tiل»ƒu52193
  رد
  Bأ،n Vincity quل؛*n 9  dل»± أ،n vincity quل؛*n 9 sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c quy hoل؛،ch theo mأ´ hأ¬nh khu ؤ‘أ´ thل»‹ khأ©p kأ*n vل»›i hل؛، tل؛§ng tiل»‡n أ*ch vأ* dل»‹ch vل»¥ ؤ‘ل»“ng bل»™, gل»“m: giأ،o dل»¥c, y tل؛؟, thل»ƒ thao, vؤƒn hأ³a, mua sل؛¯m, vui chئ،i giل؛£i trأ*, cل؛£nh quan… Cئ° dأ¢n cل»§a ban nha pho biet thu vincity cإ©ng sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c thل»¥ hئ°ل»?ng dل»‹ch vل»¥ quل؛£n lأ½ chuyأ?n nghiل»‡p do Vingroup cung cل؛¥p nhئ° bل؛£o vل»‡, cأ¢y xanh, mأ´i trئ°ل»‌ng…

  Trong giai ؤ‘oل؛،n ؤ‘ل؛§u, du an vincity quan 9 sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘ل»“ng loل؛،t triل»ƒn khai tل؛،i 7 tل»‰nh, thأ*nh phل»‘ lل»›n gل»“m: Hأ* Nل»™i, Hئ°ng Yأ?n, TP. Hل»“ Chأ* Minh, Hل؛£i Phأ²ng, Thanh Hأ³a, Hأ* Tؤ©nh, Nha Trang. Tل؛،i Hأ* Nل»™i vأ* TP. Hل»“ Chأ* Minh, cأ،c dل»± أ،n cل»§a VinCity sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘ل؛§u tئ° ل»? cأ،c quل؛*n huyل»‡n ngoل؛،i thأ*nh, gأ³p phل؛§n hأ¬nh thأ*nh cأ،c khu ؤگأ´ thل»‹ vل»‡ tinh, giل؛£m tل؛*p trung dأ¢n sل»‘ vأ* trأ،nh أ¹n tل؛¯c giao thأ´ng cho cأ،c khu vل»±c trung tأ¢m cل»§a 2 thأ*nh phل»‘ lل»›n nhل؛¥t cل؛£ nئ°ل»›c. Theo kل؛؟ hoل؛،ch dل»± kiل؛؟n, Vingroup sل؛½ xأ¢y dل»±ng tل»« 200.000 - 300.000 cؤƒn hل»™ VinCity cأ³ mل»©c giأ، ؤ‘ل؛·c biل»‡t hل»£p lأ½ trong vأ²ng 5 nؤƒm tل»›i, tل؛،o ؤ‘iل»پu kiل»‡n cho ؤ‘أ´ng ؤ‘ل؛£o ngئ°ل»‌i tiأ?u dأ¹ng tiل؛؟p cل؛*n vأ* sل»? hل»¯u cuل»™c sل»‘ng chل؛¥t lئ°ل»£ng vأ* tiل»‡n أ*ch tل؛،i cأ،c khu ؤ‘أ´ thل»‹ do Vingroup phأ،t triل»ƒn.
  HOTLINE: 0933 91 68 91

  VINCITY TPHCM

  Cأ،c dل»± أ،n tل؛،i TPHCM lأ* mل»™t thئ°ئ،ng hiل»‡u mل»›i tل؛،i TP HCM cل»§a Vingroup sau thئ°ئ،ng hiل»‡u Vinhomes cao cل؛¥p.
  Vin City Hل»“ Chأ* Minh dل»± kiل؛؟n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c xأ¢y dل»±ng tل؛،i quل؛*n 9 ( vل»›i quy mأ´ gل؛§n 300 hأ©cta) , Tل؛،i quل؛*n 7 ( vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 20 hأ©cta)

  VINCITY Hأ€ Nل»?I

  Cأ،c dل»± أ،n tل؛،i Hأ* Nل»™i sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c xأ¢y dل»±ng tل؛،i cأ،c quل؛*n huyل»‡n gل؛§n Bل؛¯c Ninh vأ* huyل»‡n ؤگan Phئ°ل»£ng nئ،i cأ³ quل»¹ ؤ‘ل؛¥t rل»™ng vأ* giأ، thأ*nh cأ³ thل»ƒ chل؛¥p nhل؛*n tل؛،i mل»©c 700 triل»‡u - 1 tل»· ؤ‘ل»“ng. Tuy ra xuل؛¥t hiل»‡n muل»™n nhئ°ng dل»± أ،n ؤ‘ئ°ل»£c nhل؛*n ؤ‘ل»‹nh lأ* sل؛½ chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ trئ°ل»‌ng khi ra mل؛¯t.
  Nhل»¯ng dل»± أ،n sل؛½ ra mل؛¯t sل»›m nhل؛¥t ؤ‘أ³ lأ*: Chung cئ° Vincity Gia lأ¢m (vل»›i quy mأ´ 300 hأ©cta) vأ* cأ²n tل؛،i ؤگan Phئ°ل»£ng (vل»›i quy mأ´ 130 hأ©cta)

  VINCITY Hل؛¢I PHأ’NG

  Sau Vinhomes Hل؛£i Phأ²ng, Vincom Hل؛£i Phأ²ng, Vingroup lل؛¥n sأ¢n sang mل؛£ng cؤƒn hل»™ tل؛§m trung ؤ‘أ³ lأ* Vin City Hل؛£i Phأ²ng. Vل»›i phأ¢n khأ؛c nأ*y ؤ‘أ¢y ؤ‘ئ°ل»£c dل»± ؤ‘oأ،n sل؛½ chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ phل؛§n tل؛،i Hل؛£i Phأ²ng. ل»¨ئ،c tأ*nh tل؛،i Hل؛£i Phأ²ng dل»± أ،n vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 50 - 150 hأ©cta sل؛½ triل»ƒn khل؛£i hئ،n 3000 cؤƒn hل»™ tiأ?u chuل؛©n vل»«a phل؛£i.

  VINCITY Hئ¯NG Yأ?N

  ؤگأ¢y lأ* dل»± أ،n nل؛±m trong kل؛؟ hoل؛،ch phأ،t triل»ƒn giai ؤ‘oل؛،n 1 cل»§a thئ°ئ،ng hiل»‡u nhأ* ل»? mل»›i cل»§a Vingroup. Dل»± أ،n sل؛½ tل»چa lل؛،c tل؛،i cأ،c trung tأ¢m Tp. Hئ°ng Yأ?n. Dل»± tأ*nh khu ؤ‘أ´ thل»‹ Hئ°ng yأ?n vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 300 hأ©cta sل؛½ triل»ƒn khai ؤ‘ل؛؟n 5000 cؤƒn hل»™ giأ، rل؛»

  VINCITY Hأ€ Tؤ¨NH

  Hأ* Tؤ©nh lأ* vأ¹ng ؤ‘ل؛¥t mل»›i mل؛½ vأ* tuyل»‡t vل»‌i cho thل»‹ thئ°ل»‌ng bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n. Vingroup triل»ƒn khai Vin City Hأ* Tؤ©nh vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 50 - 150 hأ©cta nhل؛±m chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ phل؛§n cؤƒn hل»™ tل؛،i khu vل»±c nأ*y. Vل»›i vل»‹ trأ* lأ* trung bل؛¯c trung bل»™, ؤ‘أ¢y chل؛¯c chل؛¯n sل؛½ lأ* trung tأ¢m thئ°ئ،ng mل؛،i mل»›i cل»§a Hأ* Tؤ©nh, thأ؛c ؤ‘ل؛©y kinh tل؛؟ Hأ* Tؤ©nh phأ،t triل»ƒn.

  VINCITY NHA TRANG

  Dل»± أ،n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c quy hoل؛،ch tل؛،i trung tأ¢m Tp. Nha Trang - Khأ،nh Hأ²a, vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 50ha - 150ha
  Nha Trang hiل»‡n ؤ‘ang lأ* mل»™t trong nhل»¯ng thأ*nh phل»‘ phأ،t triل»ƒn nhل؛¥t cل؛£ nئ°ل»›c vل»›i nhiل»پu khu trung tأ¢m thئ°ئ،ng mل؛،i. ؤگأ¢y sل؛½ lأ* mل»™t dل»± أ،n gأ³p phل؛§n vأ*o sل»± phأ،t triل»ƒn cل»§a thأ*nh phل»‘ Nha Trang cإ©ng nhئ° cل»§a toأ*n tل»‰nh Khأ،nh Hأ²a. Cأ¹ng vل»›i Vinpearl, ؤ‘أ¢y chل؛¯c chل؛¯n sل؛½ trل»? thأ*nh thئ°ئ،ng hiل»‡u nل»•i tiل؛؟ng tل؛،i Nha Trang thل»‌i gian tل»›i

  VINCITY THANH Hأ“A

  Hiل»‡n tل؛،i FLC ؤ‘ang chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ trئ°ل»‌ng Thanh Hأ³a, nhئ°ng sau khi Vin City Thanh Hأ³a ؤ‘ئ°ل»£c ra mل؛¯t thأ¬ ؤ‘iل»پu ؤ‘أ³ sل؛½ cل؛§n phل؛£i xem xأ©t lل؛،i. Vل»›i chل؛¥t lئ°ل»£ng tل»‘t cأ¹ng hل»‡ thل»‘ng quل؛£n lأ½ chuyأ?n nghiل»‡p ؤ‘أ¢y sل؛½ lأ* sل؛£n phل؛©m ؤ‘أ،ng mong ؤ‘ل»£i cل»§a ngئ°ل»‌i dأ¢n khu vل»±c.

  Thأ´ng tin cؤƒn hل»™ Vincity quل؛*n 9

  * Quy mأ´ dل»± أ،n lأ?n ؤ‘ل؛؟n 300ha.
  * Loل؛،i hأ¬nh nhأ* ل»?: Cؤƒn hل»™.
  * Chiل»پu cao tأ²a nhأ*: Tل»« 22 - 25 tل؛§ng.
  * Diل»‡n tأ*ch dل»± kiل؛؟n: 36m2 - 89m2.
  * Mل؛*t ؤ‘ل»™ xأ¢y nhأ* ل»?: Chل»‰ 20% - 25%.
  * Giأ، bأ،n dل»± kiل؛؟n: chل»‰ tل»« 700 triل»‡u/cؤƒn
  ئ¯u ؤ‘iل»ƒm vئ°ل»£t trل»™i.
  * Chل؛¥t lئ°ل»£ng 3 sao giأ، 1 sao.
  * ؤگئ°ل»£c thل»«a hئ°ل»?ng nhل»¯ng tiل»‡n أ*ch khأ´ng thua kأ©m gأ¬ Vinhomes Central Park vأ* Golden River.
  * Vل»‹ trأ* nل؛±m ngay kل؛؟ bأ?n nha ga cuل»‘i cأ¹ng cل»§a tuyل؛؟n Metro Bل؛؟n Thأ*nh - Suل»‘i Tiأ?n.
  * Khأ´ng gian thoأ،ng ؤ‘أ£ng vل»›i 3 mل؛·t giأ،p sأ´ng ؤگل»“ng Nai vأ* sأ´ng Tل؛¯c.
  * Giao thأ´ng thuل؛*n lل»£i - dل»… dأ*ng kل؛؟t nل»‘i vل»›i cأ،c tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng trل»چng ؤ‘iل»ƒm hئ°ل»›ng vل»پ trung tأ¢m.
  - Tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng cao tل»‘c Sأ*i Gأ²n - Dل؛§u Giأ¢y ؤ‘أ£ ؤ‘i vأ*o hoل؛،t ؤ‘ل»™ng lأ*m cho viل»‡c liأ?n kل؛؟t mua bأ،n, kinh tل؛؟ giل»¯a vأ¹ng ؤگأ´ng Nam Bل»™ ؤ‘ئ°ل»£c tؤƒng trئ°ل»?ng khأ، mل؛،nh.
  - Tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng Mai Chأ* Thل»چ, hل؛§m Thل»§ Thiأ?m vأ* con ؤ‘ئ°ل»‌ng Vأµ Vؤƒn Kiل»‡t tل؛،o ra hل»‡ thل»‘ng giao thأ´ng thuل؛*n tiل»‡n giل»¯a Q9, Q2, quل؛*n 1 vأ* trung tأ¢m Sأ*i Gأ²n chل»‰ mل؛¥t tل»« 20 phأ؛t ؤ‘i xe.
  - Bل؛،n cأ³ thل»ƒ thuل؛*n lل»£i ؤ‘ل»ƒ ؤ‘i ؤ‘ل؛؟n trung tأ¢m ؤ‘أ´ thل»‹ cao cل؛¥p Phأ؛ Mل»¹ Hئ°ng, trل»¥c ؤ‘ئ°ل»‌ng Nguyل»…n Vؤƒn Linh cإ©ng nhئ° cأ،c tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng cao tل»‘c Trung Lئ°ئ،ng vل»›i ؤ‘ئ°ل»‌ng Vأ*nh ؤگai 2.
  - Kل؛؟t nل»‘i vل»›i xa lل»™ Hأ* Nل»™i tل»« vل»‹ trأ* nأ*y dل»… dأ*ng vأ* thuل؛*n lل»£i.
  - Nل؛±m gل؛§n ngay khu giل؛£i trأ* Suل»‘i Tiأ?n, khu giل؛£i trأ* lل»›n nhل؛¥t tل؛،i TP.HCM chل»‰ vل»›i 5 phأ؛t ؤ‘i xe.
  - Cأ،c bل؛،n cإ©ng chل»‰ cل؛§n khoل؛£ng vأ*i phأ؛t ؤ‘ل»ƒ cأ³ thل»ƒ ؤ‘i tل»›i khu cأ´ng nghل»‡ cao cل»§a TP.HCM.
  - Cأ،ch khu vل»±c Goft Rل؛،ch Chiل؛؟c chل»‰ khoل؛£ng 10 phأ؛t ؤ‘i bل؛±ng xe hئ،i.
  ؤگأپNG CHأ? أ‌: Tuyل؛؟n tأ*u ؤ‘iل»‡n ngل؛§m Metro hiل»‡n ؤ‘ل؛،i bل؛*c nhل؛¥t bل؛¯t ؤ‘ل؛§u thأ´ng tuyل؛؟n vأ*o thل»‌i ؤ‘iل»ƒm nؤƒm 2018, ؤ‘أ¢y cإ©ng lأ* 1 trong nhل»¯ng ئ°u ؤ‘iل»ƒm nل»•i bل؛*t nhل؛¥t cل»§a nئ،i nأ*y, cأ³ thل»ƒ giأ؛p ؤ‘ل؛©y nhanh giأ، trل»‹ gia tؤƒng bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n cل»§a khu vل»±c nأ*y vل»پ sau.
  HOTLINE: 0933 91 68 91

  Tiل»‡n أ*ch cؤƒn hل»™ Vincity:

  ؤگئ°ل»£c xuل؛¥t phأ،t tل»« mل»™t thئ°ئ،ng hiل»‡u ؤ‘ل؛³ng cل؛¥p cأ¹ng vل»›i mong muل»‘n sل؛½ mang ؤ‘ل؛؟n cho khأ،ch hأ*ng mل»™t cuل»™c sل»‘ng ؤ‘ل؛§y ؤ‘ل»§, tل»‘t nhل؛¥t, dأ¹ ل»? mل»©c giأ، nأ*o. ؤگل؛؟n vل»›i Vingroup bل؛،n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c chؤƒm sأ³c mل»™t cأ،ch tiل»‡n nghi, ؤ‘ل؛³ng cل؛¥p
  ؤگi cأ¹ng vل»›i thئ°ئ،ng hiل»‡u bأ،n cؤƒn hل»™ vincity quل؛*n 9 chuل؛©n bل»‹ ra mل؛¯t thأ¬ Vingroup cإ©ng sل؛½ cho ra mل؛¯t tiل؛؟p thئ°ئ،ng hiل»‡u VincomPlus. ؤگأ¢y hل»©a hل؛¹n sل؛½ lأ* mل»™t chuل»—i trung tأ¢m thئ°ئ،ng mل؛،i tiل»‡n أ*ch ؤ‘i kأ¨m vل»›i dل»± أ،n cؤƒn hل»™ Vincity Long Bأ¬nh Quل؛*n 9 trong thل»‌i gian tل»›i ؤ‘أ¢y. Ngoأ*i ra cأ²n bao gل»“m ؤ‘ل؛§y ؤ‘ل»§ cأ،c tiل»‡n أ*ch ؤ‘ل؛³ng cل؛¥p nhئ° :+ Khu cأ´ng viأ?n.
  + Hل»“ bئ،i trأ*n bل»‌.
  + Hل»“ cل؛£nh quan.
  + Bل»‡nh viل»‡n Vinmec.
  + Rل؛،p chiل؛؟u phim, Shopping Mail, Cafe
  + Trئ°ل»‌ng hل»چc Vinshool.
  + Spa, gym club : Vincham
  + Trung tأ¢m ؤ‘iل»‡n mأ،y Vinpro.

  Vل»›i viل»‡c chأ*nh thل»©c gia nhل؛*p phأ¢n khأ؛c nhأ* ل»? trung bأ¬nh, Vingroup ؤ‘أ£ trل»? thأ*nh nhأ* phأ،t triل»ƒn bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n hأ*ng ؤ‘ل؛§u Viل»‡t Nam, hoل؛،t ؤ‘ل»™ng toأ*n diل»‡n trأ?n tل؛¥t cل؛£ cأ،c phأ¢n khأ؛c cل»§a thل»‹ trئ°ل»‌ng: bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n cao cل؛¥p, bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n ؤ‘ل؛،i chأ؛ng, bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n thئ°ئ،ng mل؛،i vأ* bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n nghل»‰ dئ°ل»،ng.
  Nل؛؟u Vinhomes cung cل؛¥p ؤ‘ل؛؟n khأ،ch hأ*ng tiأ?u chuل؛©n sل»‘ng vئ°ل»£t trل»™i, kل؛؟t hل»£p hoأ*n chل»‰nh giل»¯a bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n nhأ* ل»? vل»›i hل»‡ thل»‘ng dل»‹ch vل»¥ tiأ?u chuل؛©n cao thأ¬ ban nha pho vincity hئ°ل»›ng ؤ‘ل؛؟n sل»‘ ؤ‘أ´ng ngئ°ل»‌i tiأ?u dأ¹ng vل»›i mل»©c phأ¹ hل»£p nhئ°ng vل؛«n ؤ‘ل؛£m bل؛£o chل؛¥t lئ°ل»£ng - ؤ‘ل»“ng bل»™ - tiل»‡n أ*ch theo xu hئ°ل»›ng cل»§a cأ،c nئ°ل»›c khأ،c trأ?n thل؛؟ giل»›i.

  ؤگؤ‚NG Kأ‌ NHل؛¬N THأ”NG TIN - GIل»® CHل»– Vأ€ Bل؛¢NG GIأپ CHI TIل؛¾T
  Phأ²ng Kinh Doanh Cؤƒn Hل»™ VinCity
  HOTLINE: 0933 91 68 91

  اترك تعليق:


 • Tiل»ƒu52193
  رد
  Cؤƒn hل»™ Vincity Sأ*i Gأ²n  cؤƒn hل»™ vincity quل؛*n 9 sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c quy hoل؛،ch theo mأ´ hأ¬nh khu ؤ‘أ´ thل»‹ khأ©p kأ*n vل»›i hل؛، tل؛§ng tiل»‡n أ*ch vأ* dل»‹ch vل»¥ ؤ‘ل»“ng bل»™, gل»“m: giأ،o dل»¥c, y tل؛؟, thل»ƒ thao, vؤƒn hأ³a, mua sل؛¯m, vui chئ،i giل؛£i trأ*, cل؛£nh quan… Cئ° dأ¢n cل»§a can ho gia re vincity quan 9 cإ©ng sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c thل»¥ hئ°ل»?ng dل»‹ch vل»¥ quل؛£n lأ½ chuyأ?n nghiل»‡p do Vingroup cung cل؛¥p nhئ° bل؛£o vل»‡, cأ¢y xanh, mأ´i trئ°ل»‌ng…

  Trong giai ؤ‘oل؛،n ؤ‘ل؛§u, can ho vincity quan 9 sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘ل»“ng loل؛،t triل»ƒn khai tل؛،i 7 tل»‰nh, thأ*nh phل»‘ lل»›n gل»“m: Hأ* Nل»™i, Hئ°ng Yأ?n, TP. Hل»“ Chأ* Minh, Hل؛£i Phأ²ng, Thanh Hأ³a, Hأ* Tؤ©nh, Nha Trang. Tل؛،i Hأ* Nل»™i vأ* TP. Hل»“ Chأ* Minh, cأ،c dل»± أ،n cل»§a VinCity sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘ل؛§u tئ° ل»? cأ،c quل؛*n huyل»‡n ngoل؛،i thأ*nh, gأ³p phل؛§n hأ¬nh thأ*nh cأ،c khu ؤگأ´ thل»‹ vل»‡ tinh, giل؛£m tل؛*p trung dأ¢n sل»‘ vأ* trأ،nh أ¹n tل؛¯c giao thأ´ng cho cأ،c khu vل»±c trung tأ¢m cل»§a 2 thأ*nh phل»‘ lل»›n nhل؛¥t cل؛£ nئ°ل»›c. Theo kل؛؟ hoل؛،ch dل»± kiل؛؟n, Vingroup sل؛½ xأ¢y dل»±ng tل»« 200.000 - 300.000 cؤƒn hل»™ VinCity cأ³ mل»©c giأ، ؤ‘ل؛·c biل»‡t hل»£p lأ½ trong vأ²ng 5 nؤƒm tل»›i, tل؛،o ؤ‘iل»پu kiل»‡n cho ؤ‘أ´ng ؤ‘ل؛£o ngئ°ل»‌i tiأ?u dأ¹ng tiل؛؟p cل؛*n vأ* sل»? hل»¯u cuل»™c sل»‘ng chل؛¥t lئ°ل»£ng vأ* tiل»‡n أ*ch tل؛،i cأ،c khu ؤ‘أ´ thل»‹ do Vingroup phأ،t triل»ƒn.
  HOTLINE: 0933 91 68 91

  VINCITY TPHCM

  Cأ،c dل»± أ،n tل؛،i TPHCM lأ* mل»™t thئ°ئ،ng hiل»‡u mل»›i tل؛،i TP HCM cل»§a Vingroup sau thئ°ئ،ng hiل»‡u Vinhomes cao cل؛¥p.
  Vin City Hل»“ Chأ* Minh dل»± kiل؛؟n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c xأ¢y dل»±ng tل؛،i quل؛*n 9 ( vل»›i quy mأ´ gل؛§n 300 hأ©cta) , Tل؛،i quل؛*n 7 ( vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 20 hأ©cta)

  VINCITY Hأ€ Nل»?I

  Cأ،c dل»± أ،n tل؛،i Hأ* Nل»™i sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c xأ¢y dل»±ng tل؛،i cأ،c quل؛*n huyل»‡n gل؛§n Bل؛¯c Ninh vأ* huyل»‡n ؤگan Phئ°ل»£ng nئ،i cأ³ quل»¹ ؤ‘ل؛¥t rل»™ng vأ* giأ، thأ*nh cأ³ thل»ƒ chل؛¥p nhل؛*n tل؛،i mل»©c 700 triل»‡u - 1 tل»· ؤ‘ل»“ng. Tuy ra xuل؛¥t hiل»‡n muل»™n nhئ°ng dل»± أ،n ؤ‘ئ°ل»£c nhل؛*n ؤ‘ل»‹nh lأ* sل؛½ chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ trئ°ل»‌ng khi ra mل؛¯t.
  Nhل»¯ng dل»± أ،n sل؛½ ra mل؛¯t sل»›m nhل؛¥t ؤ‘أ³ lأ*: Chung cئ° Vincity Gia lأ¢m (vل»›i quy mأ´ 300 hأ©cta) vأ* cأ²n tل؛،i ؤگan Phئ°ل»£ng (vل»›i quy mأ´ 130 hأ©cta)

  VINCITY Hل؛¢I PHأ’NG

  Sau Vinhomes Hل؛£i Phأ²ng, Vincom Hل؛£i Phأ²ng, Vingroup lل؛¥n sأ¢n sang mل؛£ng cؤƒn hل»™ tل؛§m trung ؤ‘أ³ lأ* Vin City Hل؛£i Phأ²ng. Vل»›i phأ¢n khأ؛c nأ*y ؤ‘أ¢y ؤ‘ئ°ل»£c dل»± ؤ‘oأ،n sل؛½ chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ phل؛§n tل؛،i Hل؛£i Phأ²ng. ل»¨ئ،c tأ*nh tل؛،i Hل؛£i Phأ²ng dل»± أ،n vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 50 - 150 hأ©cta sل؛½ triل»ƒn khل؛£i hئ،n 3000 cؤƒn hل»™ tiأ?u chuل؛©n vل»«a phل؛£i.

  VINCITY Hئ¯NG Yأ?N

  ؤگأ¢y lأ* dل»± أ،n nل؛±m trong kل؛؟ hoل؛،ch phأ،t triل»ƒn giai ؤ‘oل؛،n 1 cل»§a thئ°ئ،ng hiل»‡u nhأ* ل»? mل»›i cل»§a Vingroup. Dل»± أ،n sل؛½ tل»چa lل؛،c tل؛،i cأ،c trung tأ¢m Tp. Hئ°ng Yأ?n. Dل»± tأ*nh khu ؤ‘أ´ thل»‹ Hئ°ng yأ?n vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 300 hأ©cta sل؛½ triل»ƒn khai ؤ‘ل؛؟n 5000 cؤƒn hل»™ giأ، rل؛»

  VINCITY Hأ€ Tؤ¨NH

  Hأ* Tؤ©nh lأ* vأ¹ng ؤ‘ل؛¥t mل»›i mل؛½ vأ* tuyل»‡t vل»‌i cho thل»‹ thئ°ل»‌ng bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n. Vingroup triل»ƒn khai Vin City Hأ* Tؤ©nh vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 50 - 150 hأ©cta nhل؛±m chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ phل؛§n cؤƒn hل»™ tل؛،i khu vل»±c nأ*y. Vل»›i vل»‹ trأ* lأ* trung bل؛¯c trung bل»™, ؤ‘أ¢y chل؛¯c chل؛¯n sل؛½ lأ* trung tأ¢m thئ°ئ،ng mل؛،i mل»›i cل»§a Hأ* Tؤ©nh, thأ؛c ؤ‘ل؛©y kinh tل؛؟ Hأ* Tؤ©nh phأ،t triل»ƒn.

  VINCITY NHA TRANG

  Dل»± أ،n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c quy hoل؛،ch tل؛،i trung tأ¢m Tp. Nha Trang - Khأ،nh Hأ²a, vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 50ha - 150ha
  Nha Trang hiل»‡n ؤ‘ang lأ* mل»™t trong nhل»¯ng thأ*nh phل»‘ phأ،t triل»ƒn nhل؛¥t cل؛£ nئ°ل»›c vل»›i nhiل»پu khu trung tأ¢m thئ°ئ،ng mل؛،i. ؤگأ¢y sل؛½ lأ* mل»™t dل»± أ،n gأ³p phل؛§n vأ*o sل»± phأ،t triل»ƒn cل»§a thأ*nh phل»‘ Nha Trang cإ©ng nhئ° cل»§a toأ*n tل»‰nh Khأ،nh Hأ²a. Cأ¹ng vل»›i Vinpearl, ؤ‘أ¢y chل؛¯c chل؛¯n sل؛½ trل»? thأ*nh thئ°ئ،ng hiل»‡u nل»•i tiل؛؟ng tل؛،i Nha Trang thل»‌i gian tل»›i

  VINCITY THANH Hأ“A

  Hiل»‡n tل؛،i FLC ؤ‘ang chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ trئ°ل»‌ng Thanh Hأ³a, nhئ°ng sau khi Vin City Thanh Hأ³a ؤ‘ئ°ل»£c ra mل؛¯t thأ¬ ؤ‘iل»پu ؤ‘أ³ sل؛½ cل؛§n phل؛£i xem xأ©t lل؛،i. Vل»›i chل؛¥t lئ°ل»£ng tل»‘t cأ¹ng hل»‡ thل»‘ng quل؛£n lأ½ chuyأ?n nghiل»‡p ؤ‘أ¢y sل؛½ lأ* sل؛£n phل؛©m ؤ‘أ،ng mong ؤ‘ل»£i cل»§a ngئ°ل»‌i dأ¢n khu vل»±c.

  Thأ´ng tin cؤƒn hل»™ Vincity quل؛*n 9

  * Quy mأ´ dل»± أ،n lأ?n ؤ‘ل؛؟n 300ha.
  * Loل؛،i hأ¬nh nhأ* ل»?: Cؤƒn hل»™.
  * Chiل»پu cao tأ²a nhأ*: Tل»« 22 - 25 tل؛§ng.
  * Diل»‡n tأ*ch dل»± kiل؛؟n: 36m2 - 89m2.
  * Mل؛*t ؤ‘ل»™ xأ¢y nhأ* ل»?: Chل»‰ 20% - 25%.
  * Giأ، bأ،n dل»± kiل؛؟n: chل»‰ tل»« 700 triل»‡u/cؤƒn
  ئ¯u ؤ‘iل»ƒm vئ°ل»£t trل»™i.
  * Chل؛¥t lئ°ل»£ng 3 sao giأ، 1 sao.
  * ؤگئ°ل»£c thل»«a hئ°ل»?ng nhل»¯ng tiل»‡n أ*ch khأ´ng thua kأ©m gأ¬ Vinhomes Central Park vأ* Golden River.
  * Vل»‹ trأ* nل؛±m ngay kل؛؟ bأ?n nha ga cuل»‘i cأ¹ng cل»§a tuyل؛؟n Metro Bل؛؟n Thأ*nh - Suل»‘i Tiأ?n.
  * Khأ´ng gian thoأ،ng ؤ‘أ£ng vل»›i 3 mل؛·t giأ،p sأ´ng ؤگل»“ng Nai vأ* sأ´ng Tل؛¯c.
  * Giao thأ´ng thuل؛*n lل»£i - dل»… dأ*ng kل؛؟t nل»‘i vل»›i cأ،c tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng trل»چng ؤ‘iل»ƒm hئ°ل»›ng vل»پ trung tأ¢m.
  - Tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng cao tل»‘c Sأ*i Gأ²n - Dل؛§u Giأ¢y ؤ‘أ£ ؤ‘i vأ*o hoل؛،t ؤ‘ل»™ng lأ*m cho viل»‡c liأ?n kل؛؟t mua bأ،n, kinh tل؛؟ giل»¯a vأ¹ng ؤگأ´ng Nam Bل»™ ؤ‘ئ°ل»£c tؤƒng trئ°ل»?ng khأ، mل؛،nh.
  - Tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng Mai Chأ* Thل»چ, hل؛§m Thل»§ Thiأ?m vأ* con ؤ‘ئ°ل»‌ng Vأµ Vؤƒn Kiل»‡t tل؛،o ra hل»‡ thل»‘ng giao thأ´ng thuل؛*n tiل»‡n giل»¯a Q9, Q2, quل؛*n 1 vأ* trung tأ¢m Sأ*i Gأ²n chل»‰ mل؛¥t tل»« 20 phأ؛t ؤ‘i xe.
  - Bل؛،n cأ³ thل»ƒ thuل؛*n lل»£i ؤ‘ل»ƒ ؤ‘i ؤ‘ل؛؟n trung tأ¢m ؤ‘أ´ thل»‹ cao cل؛¥p Phأ؛ Mل»¹ Hئ°ng, trل»¥c ؤ‘ئ°ل»‌ng Nguyل»…n Vؤƒn Linh cإ©ng nhئ° cأ،c tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng cao tل»‘c Trung Lئ°ئ،ng vل»›i ؤ‘ئ°ل»‌ng Vأ*nh ؤگai 2.
  - Kل؛؟t nل»‘i vل»›i xa lل»™ Hأ* Nل»™i tل»« vل»‹ trأ* nأ*y dل»… dأ*ng vأ* thuل؛*n lل»£i.
  - Nل؛±m gل؛§n ngay khu giل؛£i trأ* Suل»‘i Tiأ?n, khu giل؛£i trأ* lل»›n nhل؛¥t tل؛،i TP.HCM chل»‰ vل»›i 5 phأ؛t ؤ‘i xe.
  - Cأ،c bل؛،n cإ©ng chل»‰ cل؛§n khoل؛£ng vأ*i phأ؛t ؤ‘ل»ƒ cأ³ thل»ƒ ؤ‘i tل»›i khu cأ´ng nghل»‡ cao cل»§a TP.HCM.
  - Cأ،ch khu vل»±c Goft Rل؛،ch Chiل؛؟c chل»‰ khoل؛£ng 10 phأ؛t ؤ‘i bل؛±ng xe hئ،i.
  ؤگأپNG CHأ? أ‌: Tuyل؛؟n tأ*u ؤ‘iل»‡n ngل؛§m Metro hiل»‡n ؤ‘ل؛،i bل؛*c nhل؛¥t bل؛¯t ؤ‘ل؛§u thأ´ng tuyل؛؟n vأ*o thل»‌i ؤ‘iل»ƒm nؤƒm 2018, ؤ‘أ¢y cإ©ng lأ* 1 trong nhل»¯ng ئ°u ؤ‘iل»ƒm nل»•i bل؛*t nhل؛¥t cل»§a nئ،i nأ*y, cأ³ thل»ƒ giأ؛p ؤ‘ل؛©y nhanh giأ، trل»‹ gia tؤƒng bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n cل»§a khu vل»±c nأ*y vل»پ sau.
  HOTLINE: 0933 91 68 91

  Tiل»‡n أ*ch cؤƒn hل»™ Vincity:

  ؤگئ°ل»£c xuل؛¥t phأ،t tل»« mل»™t thئ°ئ،ng hiل»‡u ؤ‘ل؛³ng cل؛¥p cأ¹ng vل»›i mong muل»‘n sل؛½ mang ؤ‘ل؛؟n cho khأ،ch hأ*ng mل»™t cuل»™c sل»‘ng ؤ‘ل؛§y ؤ‘ل»§, tل»‘t nhل؛¥t, dأ¹ ل»? mل»©c giأ، nأ*o. ؤگل؛؟n vل»›i Vingroup bل؛،n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c chؤƒm sأ³c mل»™t cأ،ch tiل»‡n nghi, ؤ‘ل؛³ng cل؛¥p
  ؤگi cأ¹ng vل»›i thئ°ئ،ng hiل»‡u can ho vincity quan 9 chuل؛©n bل»‹ ra mل؛¯t thأ¬ Vingroup cإ©ng sل؛½ cho ra mل؛¯t tiل؛؟p thئ°ئ،ng hiل»‡u VincomPlus. ؤگأ¢y hل»©a hل؛¹n sل؛½ lأ* mل»™t chuل»—i trung tأ¢m thئ°ئ،ng mل؛،i tiل»‡n أ*ch ؤ‘i kأ¨m vل»›i dل»± أ،n cؤƒn hل»™ Vincity Long Bأ¬nh Quل؛*n 9 trong thل»‌i gian tل»›i ؤ‘أ¢y. Ngoأ*i ra cأ²n bao gل»“m ؤ‘ل؛§y ؤ‘ل»§ cأ،c tiل»‡n أ*ch ؤ‘ل؛³ng cل؛¥p nhئ° :+ Khu cأ´ng viأ?n.
  + Hل»“ bئ،i trأ*n bل»‌.
  + Hل»“ cل؛£nh quan.
  + Bل»‡nh viل»‡n Vinmec.
  + Rل؛،p chiل؛؟u phim, Shopping Mail, Cafe
  + Trئ°ل»‌ng hل»چc Vinshool.
  + Spa, gym club : Vincham
  + Trung tأ¢m ؤ‘iل»‡n mأ،y Vinpro.

  Vل»›i viل»‡c chأ*nh thل»©c gia nhل؛*p phأ¢n khأ؛c nhأ* ل»? trung bأ¬nh, Vingroup ؤ‘أ£ trل»? thأ*nh nhأ* phأ،t triل»ƒn bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n hأ*ng ؤ‘ل؛§u Viل»‡t Nam, hoل؛،t ؤ‘ل»™ng toأ*n diل»‡n trأ?n tل؛¥t cل؛£ cأ،c phأ¢n khأ؛c cل»§a thل»‹ trئ°ل»‌ng: bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n cao cل؛¥p, bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n ؤ‘ل؛،i chأ؛ng, bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n thئ°ئ،ng mل؛،i vأ* bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n nghل»‰ dئ°ل»،ng.
  Nل؛؟u Vinhomes cung cل؛¥p ؤ‘ل؛؟n khأ،ch hأ*ng tiأ?u chuل؛©n sل»‘ng vئ°ل»£t trل»™i, kل؛؟t hل»£p hoأ*n chل»‰nh giل»¯a bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n nhأ* ل»? vل»›i hل»‡ thل»‘ng dل»‹ch vل»¥ tiأ?u chuل؛©n cao thأ¬ do thi vincity quan 9 hئ°ل»›ng ؤ‘ل؛؟n sل»‘ ؤ‘أ´ng ngئ°ل»‌i tiأ?u dأ¹ng vل»›i mل»©c phأ¹ hل»£p nhئ°ng vل؛«n ؤ‘ل؛£m bل؛£o chل؛¥t lئ°ل»£ng - ؤ‘ل»“ng bل»™ - tiل»‡n أ*ch theo xu hئ°ل»›ng cل»§a cأ،c nئ°ل»›c khأ،c trأ?n thل؛؟ giل»›i.

  ؤگؤ‚NG Kأ‌ NHل؛¬N THأ”NG TIN - GIل»® CHل»– Vأ€ Bل؛¢NG GIأپ CHI TIل؛¾T
  Phأ²ng Kinh Doanh Cؤƒn Hل»™ VinCity
  HOTLINE: 0933 91 68 91

  اترك تعليق:


 • Tiل»ƒu52193
  رد
  Bأ،n dل»± أ،n cؤƒn hل»™ vincity quل؛*n 9  cؤƒn hل»™ vincity quل؛*n 9 sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c quy hoل؛،ch theo mأ´ hأ¬nh khu ؤ‘أ´ thل»‹ khأ©p kأ*n vل»›i hل؛، tل؛§ng tiل»‡n أ*ch vأ* dل»‹ch vل»¥ ؤ‘ل»“ng bل»™, gل»“m: giأ،o dل»¥c, y tل؛؟, thل»ƒ thao, vؤƒn hأ³a, mua sل؛¯m, vui chئ،i giل؛£i trأ*, cل؛£nh quan… Cئ° dأ¢n cل»§a dل»± أ،n cؤƒn hل»™ vincity quل؛*n 9 cإ©ng sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c thل»¥ hئ°ل»?ng dل»‹ch vل»¥ quل؛£n lأ½ chuyأ?n nghiل»‡p do Vingroup cung cل؛¥p nhئ° bل؛£o vل»‡, cأ¢y xanh, mأ´i trئ°ل»‌ng…

  Trong giai ؤ‘oل؛،n ؤ‘ل؛§u, dل»± أ،n vincity quل؛*n 9 sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘ل»“ng loل؛،t triل»ƒn khai tل؛،i 7 tل»‰nh, thأ*nh phل»‘ lل»›n gل»“m: Hأ* Nل»™i, Hئ°ng Yأ?n, TP. Hل»“ Chأ* Minh, Hل؛£i Phأ²ng, Thanh Hأ³a, Hأ* Tؤ©nh, Nha Trang. Tل؛،i Hأ* Nل»™i vأ* TP. Hل»“ Chأ* Minh, cأ،c dل»± أ،n cل»§a VinCity sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘ل؛§u tئ° ل»? cأ،c quل؛*n huyل»‡n ngoل؛،i thأ*nh, gأ³p phل؛§n hأ¬nh thأ*nh cأ،c khu ؤگأ´ thل»‹ vل»‡ tinh, giل؛£m tل؛*p trung dأ¢n sل»‘ vأ* trأ،nh أ¹n tل؛¯c giao thأ´ng cho cأ،c khu vل»±c trung tأ¢m cل»§a 2 thأ*nh phل»‘ lل»›n nhل؛¥t cل؛£ nئ°ل»›c. Theo kل؛؟ hoل؛،ch dل»± kiل؛؟n, Vingroup sل؛½ xأ¢y dل»±ng tل»« 200.000 - 300.000 cؤƒn hل»™ VinCity cأ³ mل»©c giأ، ؤ‘ل؛·c biل»‡t hل»£p lأ½ trong vأ²ng 5 nؤƒm tل»›i, tل؛،o ؤ‘iل»پu kiل»‡n cho ؤ‘أ´ng ؤ‘ل؛£o ngئ°ل»‌i tiأ?u dأ¹ng tiل؛؟p cل؛*n vأ* sل»? hل»¯u cuل»™c sل»‘ng chل؛¥t lئ°ل»£ng vأ* tiل»‡n أ*ch tل؛،i cأ،c khu ؤ‘أ´ thل»‹ do Vingroup phأ،t triل»ƒn.
  HOTLINE: 0933 91 68 91

  VINCITY TPHCM

  Cأ،c dل»± أ،n tل؛،i TPHCM lأ* mل»™t thئ°ئ،ng hiل»‡u mل»›i tل؛،i TP HCM cل»§a Vingroup sau thئ°ئ،ng hiل»‡u Vinhomes cao cل؛¥p.
  Vin City Hل»“ Chأ* Minh dل»± kiل؛؟n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c xأ¢y dل»±ng tل؛،i quل؛*n 9 ( vل»›i quy mأ´ gل؛§n 300 hأ©cta) , Tل؛،i quل؛*n 7 ( vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 20 hأ©cta)

  VINCITY Hأ€ Nل»?I

  Cأ،c dل»± أ،n tل؛،i Hأ* Nل»™i sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c xأ¢y dل»±ng tل؛،i cأ،c quل؛*n huyل»‡n gل؛§n Bل؛¯c Ninh vأ* huyل»‡n ؤگan Phئ°ل»£ng nئ،i cأ³ quل»¹ ؤ‘ل؛¥t rل»™ng vأ* giأ، thأ*nh cأ³ thل»ƒ chل؛¥p nhل؛*n tل؛،i mل»©c 700 triل»‡u - 1 tل»· ؤ‘ل»“ng. Tuy ra xuل؛¥t hiل»‡n muل»™n nhئ°ng dل»± أ،n ؤ‘ئ°ل»£c nhل؛*n ؤ‘ل»‹nh lأ* sل؛½ chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ trئ°ل»‌ng khi ra mل؛¯t.
  Nhل»¯ng dل»± أ،n sل؛½ ra mل؛¯t sل»›m nhل؛¥t ؤ‘أ³ lأ*: Chung cئ° Vincity Gia lأ¢m (vل»›i quy mأ´ 300 hأ©cta) vأ* cأ²n tل؛،i ؤگan Phئ°ل»£ng (vل»›i quy mأ´ 130 hأ©cta)

  VINCITY Hل؛¢I PHأ’NG

  Sau Vinhomes Hل؛£i Phأ²ng, Vincom Hل؛£i Phأ²ng, Vingroup lل؛¥n sأ¢n sang mل؛£ng cؤƒn hل»™ tل؛§m trung ؤ‘أ³ lأ* Vin City Hل؛£i Phأ²ng. Vل»›i phأ¢n khأ؛c nأ*y ؤ‘أ¢y ؤ‘ئ°ل»£c dل»± ؤ‘oأ،n sل؛½ chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ phل؛§n tل؛،i Hل؛£i Phأ²ng. ل»¨ئ،c tأ*nh tل؛،i Hل؛£i Phأ²ng dل»± أ،n vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 50 - 150 hأ©cta sل؛½ triل»ƒn khل؛£i hئ،n 3000 cؤƒn hل»™ tiأ?u chuل؛©n vل»«a phل؛£i.

  VINCITY Hئ¯NG Yأ?N

  ؤگأ¢y lأ* dل»± أ،n nل؛±m trong kل؛؟ hoل؛،ch phأ،t triل»ƒn giai ؤ‘oل؛،n 1 cل»§a thئ°ئ،ng hiل»‡u nhأ* ل»? mل»›i cل»§a Vingroup. Dل»± أ،n sل؛½ tل»چa lل؛،c tل؛،i cأ،c trung tأ¢m Tp. Hئ°ng Yأ?n. Dل»± tأ*nh khu ؤ‘أ´ thل»‹ Hئ°ng yأ?n vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 300 hأ©cta sل؛½ triل»ƒn khai ؤ‘ل؛؟n 5000 cؤƒn hل»™ giأ، rل؛»

  VINCITY Hأ€ Tؤ¨NH

  Hأ* Tؤ©nh lأ* vأ¹ng ؤ‘ل؛¥t mل»›i mل؛½ vأ* tuyل»‡t vل»‌i cho thل»‹ thئ°ل»‌ng bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n. Vingroup triل»ƒn khai Vin City Hأ* Tؤ©nh vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 50 - 150 hأ©cta nhل؛±m chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ phل؛§n cؤƒn hل»™ tل؛،i khu vل»±c nأ*y. Vل»›i vل»‹ trأ* lأ* trung bل؛¯c trung bل»™, ؤ‘أ¢y chل؛¯c chل؛¯n sل؛½ lأ* trung tأ¢m thئ°ئ،ng mل؛،i mل»›i cل»§a Hأ* Tؤ©nh, thأ؛c ؤ‘ل؛©y kinh tل؛؟ Hأ* Tؤ©nh phأ،t triل»ƒn.

  VINCITY NHA TRANG

  Dل»± أ،n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c quy hoل؛،ch tل؛،i trung tأ¢m Tp. Nha Trang - Khأ،nh Hأ²a, vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 50ha - 150ha
  Nha Trang hiل»‡n ؤ‘ang lأ* mل»™t trong nhل»¯ng thأ*nh phل»‘ phأ،t triل»ƒn nhل؛¥t cل؛£ nئ°ل»›c vل»›i nhiل»پu khu trung tأ¢m thئ°ئ،ng mل؛،i. ؤگأ¢y sل؛½ lأ* mل»™t dل»± أ،n gأ³p phل؛§n vأ*o sل»± phأ،t triل»ƒn cل»§a thأ*nh phل»‘ Nha Trang cإ©ng nhئ° cل»§a toأ*n tل»‰nh Khأ،nh Hأ²a. Cأ¹ng vل»›i Vinpearl, ؤ‘أ¢y chل؛¯c chل؛¯n sل؛½ trل»? thأ*nh thئ°ئ،ng hiل»‡u nل»•i tiل؛؟ng tل؛،i Nha Trang thل»‌i gian tل»›i

  VINCITY THANH Hأ“A

  Hiل»‡n tل؛،i FLC ؤ‘ang chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ trئ°ل»‌ng Thanh Hأ³a, nhئ°ng sau khi Vin City Thanh Hأ³a ؤ‘ئ°ل»£c ra mل؛¯t thأ¬ ؤ‘iل»پu ؤ‘أ³ sل؛½ cل؛§n phل؛£i xem xأ©t lل؛،i. Vل»›i chل؛¥t lئ°ل»£ng tل»‘t cأ¹ng hل»‡ thل»‘ng quل؛£n lأ½ chuyأ?n nghiل»‡p ؤ‘أ¢y sل؛½ lأ* sل؛£n phل؛©m ؤ‘أ،ng mong ؤ‘ل»£i cل»§a ngئ°ل»‌i dأ¢n khu vل»±c.

  Thأ´ng tin cؤƒn hل»™ Vincity quل؛*n 9

  * Quy mأ´ dل»± أ،n lأ?n ؤ‘ل؛؟n 300ha.
  * Loل؛،i hأ¬nh nhأ* ل»?: Cؤƒn hل»™.
  * Chiل»پu cao tأ²a nhأ*: Tل»« 22 - 25 tل؛§ng.
  * Diل»‡n tأ*ch dل»± kiل؛؟n: 36m2 - 89m2.
  * Mل؛*t ؤ‘ل»™ xأ¢y nhأ* ل»?: Chل»‰ 20% - 25%.
  * Giأ، bأ،n dل»± kiل؛؟n: chل»‰ tل»« 700 triل»‡u/cؤƒn
  ئ¯u ؤ‘iل»ƒm vئ°ل»£t trل»™i.
  * Chل؛¥t lئ°ل»£ng 3 sao giأ، 1 sao.
  * ؤگئ°ل»£c thل»«a hئ°ل»?ng nhل»¯ng tiل»‡n أ*ch khأ´ng thua kأ©m gأ¬ Vinhomes Central Park vأ* Golden River.
  * Vل»‹ trأ* nل؛±m ngay kل؛؟ bأ?n nha ga cuل»‘i cأ¹ng cل»§a tuyل؛؟n Metro Bل؛؟n Thأ*nh - Suل»‘i Tiأ?n.
  * Khأ´ng gian thoأ،ng ؤ‘أ£ng vل»›i 3 mل؛·t giأ،p sأ´ng ؤگل»“ng Nai vأ* sأ´ng Tل؛¯c.
  * Giao thأ´ng thuل؛*n lل»£i - dل»… dأ*ng kل؛؟t nل»‘i vل»›i cأ،c tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng trل»چng ؤ‘iل»ƒm hئ°ل»›ng vل»پ trung tأ¢m.
  - Tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng cao tل»‘c Sأ*i Gأ²n - Dل؛§u Giأ¢y ؤ‘أ£ ؤ‘i vأ*o hoل؛،t ؤ‘ل»™ng lأ*m cho viل»‡c liأ?n kل؛؟t mua bأ،n, kinh tل؛؟ giل»¯a vأ¹ng ؤگأ´ng Nam Bل»™ ؤ‘ئ°ل»£c tؤƒng trئ°ل»?ng khأ، mل؛،nh.
  - Tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng Mai Chأ* Thل»چ, hل؛§m Thل»§ Thiأ?m vأ* con ؤ‘ئ°ل»‌ng Vأµ Vؤƒn Kiل»‡t tل؛،o ra hل»‡ thل»‘ng giao thأ´ng thuل؛*n tiل»‡n giل»¯a Q9, Q2, quل؛*n 1 vأ* trung tأ¢m Sأ*i Gأ²n chل»‰ mل؛¥t tل»« 20 phأ؛t ؤ‘i xe.
  - Bل؛،n cأ³ thل»ƒ thuل؛*n lل»£i ؤ‘ل»ƒ ؤ‘i ؤ‘ل؛؟n trung tأ¢m ؤ‘أ´ thل»‹ cao cل؛¥p Phأ؛ Mل»¹ Hئ°ng, trل»¥c ؤ‘ئ°ل»‌ng Nguyل»…n Vؤƒn Linh cإ©ng nhئ° cأ،c tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng cao tل»‘c Trung Lئ°ئ،ng vل»›i ؤ‘ئ°ل»‌ng Vأ*nh ؤگai 2.
  - Kل؛؟t nل»‘i vل»›i xa lل»™ Hأ* Nل»™i tل»« vل»‹ trأ* nأ*y dل»… dأ*ng vأ* thuل؛*n lل»£i.
  - Nل؛±m gل؛§n ngay khu giل؛£i trأ* Suل»‘i Tiأ?n, khu giل؛£i trأ* lل»›n nhل؛¥t tل؛،i TP.HCM chل»‰ vل»›i 5 phأ؛t ؤ‘i xe.
  - Cأ،c bل؛،n cإ©ng chل»‰ cل؛§n khoل؛£ng vأ*i phأ؛t ؤ‘ل»ƒ cأ³ thل»ƒ ؤ‘i tل»›i khu cأ´ng nghل»‡ cao cل»§a TP.HCM.
  - Cأ،ch khu vل»±c Goft Rل؛،ch Chiل؛؟c chل»‰ khoل؛£ng 10 phأ؛t ؤ‘i bل؛±ng xe hئ،i.
  ؤگأپNG CHأ? أ‌: Tuyل؛؟n tأ*u ؤ‘iل»‡n ngل؛§m Metro hiل»‡n ؤ‘ل؛،i bل؛*c nhل؛¥t bل؛¯t ؤ‘ل؛§u thأ´ng tuyل؛؟n vأ*o thل»‌i ؤ‘iل»ƒm nؤƒm 2018, ؤ‘أ¢y cإ©ng lأ* 1 trong nhل»¯ng ئ°u ؤ‘iل»ƒm nل»•i bل؛*t nhل؛¥t cل»§a nئ،i nأ*y, cأ³ thل»ƒ giأ؛p ؤ‘ل؛©y nhanh giأ، trل»‹ gia tؤƒng bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n cل»§a khu vل»±c nأ*y vل»پ sau.
  HOTLINE: 0933 91 68 91

  Tiل»‡n أ*ch cؤƒn hل»™ Vincity:

  ؤگئ°ل»£c xuل؛¥t phأ،t tل»« mل»™t thئ°ئ،ng hiل»‡u ؤ‘ل؛³ng cل؛¥p cأ¹ng vل»›i mong muل»‘n sل؛½ mang ؤ‘ل؛؟n cho khأ،ch hأ*ng mل»™t cuل»™c sل»‘ng ؤ‘ل؛§y ؤ‘ل»§, tل»‘t nhل؛¥t, dأ¹ ل»? mل»©c giأ، nأ*o. ؤگل؛؟n vل»›i Vingroup bل؛،n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c chؤƒm sأ³c mل»™t cأ،ch tiل»‡n nghi, ؤ‘ل؛³ng cل؛¥p
  ؤگi cأ¹ng vل»›i thئ°ئ،ng hiل»‡u bأ،n cؤƒn hل»™ vincity sأ*i gأ²n chuل؛©n bل»‹ ra mل؛¯t thأ¬ Vingroup cإ©ng sل؛½ cho ra mل؛¯t tiل؛؟p thئ°ئ،ng hiل»‡u VincomPlus. ؤگأ¢y hل»©a hل؛¹n sل؛½ lأ* mل»™t chuل»—i trung tأ¢m thئ°ئ،ng mل؛،i tiل»‡n أ*ch ؤ‘i kأ¨m vل»›i dل»± أ،n cؤƒn hل»™ Vincity Long Bأ¬nh Quل؛*n 9 trong thل»‌i gian tل»›i ؤ‘أ¢y. Ngoأ*i ra cأ²n bao gل»“m ؤ‘ل؛§y ؤ‘ل»§ cأ،c tiل»‡n أ*ch ؤ‘ل؛³ng cل؛¥p nhئ° :+ Khu cأ´ng viأ?n.
  + Hل»“ bئ،i trأ*n bل»‌.
  + Hل»“ cل؛£nh quan.
  + Bل»‡nh viل»‡n Vinmec.
  + Rل؛،p chiل؛؟u phim, Shopping Mail, Cafe
  + Trئ°ل»‌ng hل»چc Vinshool.
  + Spa, gym club : Vincham
  + Trung tأ¢m ؤ‘iل»‡n mأ،y Vinpro.

  Vل»›i viل»‡c chأ*nh thل»©c gia nhل؛*p phأ¢n khأ؛c nhأ* ل»? trung bأ¬nh, Vingroup ؤ‘أ£ trل»? thأ*nh nhأ* phأ،t triل»ƒn bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n hأ*ng ؤ‘ل؛§u Viل»‡t Nam, hoل؛،t ؤ‘ل»™ng toأ*n diل»‡n trأ?n tل؛¥t cل؛£ cأ،c phأ¢n khأ؛c cل»§a thل»‹ trئ°ل»‌ng: bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n cao cل؛¥p, bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n ؤ‘ل؛،i chأ؛ng, bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n thئ°ئ،ng mل؛،i vأ* bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n nghل»‰ dئ°ل»،ng.
  Nل؛؟u Vinhomes cung cل؛¥p ؤ‘ل؛؟n khأ،ch hأ*ng tiأ?u chuل؛©n sل»‘ng vئ°ل»£t trل»™i, kل؛؟t hل»£p hoأ*n chل»‰nh giل»¯a bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n nhأ* ل»? vل»›i hل»‡ thل»‘ng dل»‹ch vل»¥ tiأ?u chuل؛©n cao thأ¬ du an vincity quan 9 hئ°ل»›ng ؤ‘ل؛؟n sل»‘ ؤ‘أ´ng ngئ°ل»‌i tiأ?u dأ¹ng vل»›i mل»©c phأ¹ hل»£p nhئ°ng vل؛«n ؤ‘ل؛£m bل؛£o chل؛¥t lئ°ل»£ng - ؤ‘ل»“ng bل»™ - tiل»‡n أ*ch theo xu hئ°ل»›ng cل»§a cأ،c nئ°ل»›c khأ،c trأ?n thل؛؟ giل»›i.

  ؤگؤ‚NG Kأ‌ NHل؛¬N THأ”NG TIN - GIل»® CHل»– Vأ€ Bل؛¢NG GIأپ CHI TIل؛¾T
  Phأ²ng Kinh Doanh Cؤƒn Hل»™ VinCity
  HOTLINE: 0933 91 68 91

  اترك تعليق:


 • Tiل»ƒu52193
  رد
  Cؤƒn hل»™ Vincity vل»›i giأ، chل»‰ 700 triل»‡u/cؤƒn  can ho vincity quan 9 sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c quy hoل؛،ch theo mأ´ hأ¬nh khu ؤ‘أ´ thل»‹ khأ©p kأ*n vل»›i hل؛، tل؛§ng tiل»‡n أ*ch vأ* dل»‹ch vل»¥ ؤ‘ل»“ng bل»™, gل»“m: giأ،o dل»¥c, y tل؛؟, thل»ƒ thao, vؤƒn hأ³a, mua sل؛¯m, vui chئ،i giل؛£i trأ*, cل؛£nh quan… Cئ° dأ¢n cل»§a bأ،n nhأ* phل»‘ vincity cإ©ng sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c thل»¥ hئ°ل»?ng dل»‹ch vل»¥ quل؛£n lأ½ chuyأ?n nghiل»‡p do Vingroup cung cل؛¥p nhئ° bل؛£o vل»‡, cأ¢y xanh, mأ´i trئ°ل»‌ng…

  Trong giai ؤ‘oل؛،n ؤ‘ل؛§u, dل»± أ،n vincity quل؛*n 9 sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘ل»“ng loل؛،t triل»ƒn khai tل؛،i 7 tل»‰nh, thأ*nh phل»‘ lل»›n gل»“m: Hأ* Nل»™i, Hئ°ng Yأ?n, TP. Hل»“ Chأ* Minh, Hل؛£i Phأ²ng, Thanh Hأ³a, Hأ* Tؤ©nh, Nha Trang. Tل؛،i Hأ* Nل»™i vأ* TP. Hل»“ Chأ* Minh, cأ،c dل»± أ،n cل»§a VinCity sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c ؤ‘ل؛§u tئ° ل»? cأ،c quل؛*n huyل»‡n ngoل؛،i thأ*nh, gأ³p phل؛§n hأ¬nh thأ*nh cأ،c khu ؤگأ´ thل»‹ vل»‡ tinh, giل؛£m tل؛*p trung dأ¢n sل»‘ vأ* trأ،nh أ¹n tل؛¯c giao thأ´ng cho cأ،c khu vل»±c trung tأ¢m cل»§a 2 thأ*nh phل»‘ lل»›n nhل؛¥t cل؛£ nئ°ل»›c. Theo kل؛؟ hoل؛،ch dل»± kiل؛؟n, Vingroup sل؛½ xأ¢y dل»±ng tل»« 200.000 - 300.000 cؤƒn hل»™ VinCity cأ³ mل»©c giأ، ؤ‘ل؛·c biل»‡t hل»£p lأ½ trong vأ²ng 5 nؤƒm tل»›i, tل؛،o ؤ‘iل»پu kiل»‡n cho ؤ‘أ´ng ؤ‘ل؛£o ngئ°ل»‌i tiأ?u dأ¹ng tiل؛؟p cل؛*n vأ* sل»? hل»¯u cuل»™c sل»‘ng chل؛¥t lئ°ل»£ng vأ* tiل»‡n أ*ch tل؛،i cأ،c khu ؤ‘أ´ thل»‹ do Vingroup phأ،t triل»ƒn.
  HOTLINE: 0933 91 68 91

  VINCITY TPHCM

  Cأ،c dل»± أ،n tل؛،i TPHCM lأ* mل»™t thئ°ئ،ng hiل»‡u mل»›i tل؛،i TP HCM cل»§a Vingroup sau thئ°ئ،ng hiل»‡u Vinhomes cao cل؛¥p.
  Vin City Hل»“ Chأ* Minh dل»± kiل؛؟n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c xأ¢y dل»±ng tل؛،i quل؛*n 9 ( vل»›i quy mأ´ gل؛§n 300 hأ©cta) , Tل؛،i quل؛*n 7 ( vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 20 hأ©cta)

  VINCITY Hأ€ Nل»?I

  Cأ،c dل»± أ،n tل؛،i Hأ* Nل»™i sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c xأ¢y dل»±ng tل؛،i cأ،c quل؛*n huyل»‡n gل؛§n Bل؛¯c Ninh vأ* huyل»‡n ؤگan Phئ°ل»£ng nئ،i cأ³ quل»¹ ؤ‘ل؛¥t rل»™ng vأ* giأ، thأ*nh cأ³ thل»ƒ chل؛¥p nhل؛*n tل؛،i mل»©c 700 triل»‡u - 1 tل»· ؤ‘ل»“ng. Tuy ra xuل؛¥t hiل»‡n muل»™n nhئ°ng dل»± أ،n ؤ‘ئ°ل»£c nhل؛*n ؤ‘ل»‹nh lأ* sل؛½ chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ trئ°ل»‌ng khi ra mل؛¯t.
  Nhل»¯ng dل»± أ،n sل؛½ ra mل؛¯t sل»›m nhل؛¥t ؤ‘أ³ lأ*: Chung cئ° Vincity Gia lأ¢m (vل»›i quy mأ´ 300 hأ©cta) vأ* cأ²n tل؛،i ؤگan Phئ°ل»£ng (vل»›i quy mأ´ 130 hأ©cta)

  VINCITY Hل؛¢I PHأ’NG

  Sau Vinhomes Hل؛£i Phأ²ng, Vincom Hل؛£i Phأ²ng, Vingroup lل؛¥n sأ¢n sang mل؛£ng cؤƒn hل»™ tل؛§m trung ؤ‘أ³ lأ* Vin City Hل؛£i Phأ²ng. Vل»›i phأ¢n khأ؛c nأ*y ؤ‘أ¢y ؤ‘ئ°ل»£c dل»± ؤ‘oأ،n sل؛½ chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ phل؛§n tل؛،i Hل؛£i Phأ²ng. ل»¨ئ،c tأ*nh tل؛،i Hل؛£i Phأ²ng dل»± أ،n vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 50 - 150 hأ©cta sل؛½ triل»ƒn khل؛£i hئ،n 3000 cؤƒn hل»™ tiأ?u chuل؛©n vل»«a phل؛£i.

  VINCITY Hئ¯NG Yأ?N

  ؤگأ¢y lأ* dل»± أ،n nل؛±m trong kل؛؟ hoل؛،ch phأ،t triل»ƒn giai ؤ‘oل؛،n 1 cل»§a thئ°ئ،ng hiل»‡u nhأ* ل»? mل»›i cل»§a Vingroup. Dل»± أ،n sل؛½ tل»چa lل؛،c tل؛،i cأ،c trung tأ¢m Tp. Hئ°ng Yأ?n. Dل»± tأ*nh khu ؤ‘أ´ thل»‹ Hئ°ng yأ?n vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 300 hأ©cta sل؛½ triل»ƒn khai ؤ‘ل؛؟n 5000 cؤƒn hل»™ giأ، rل؛»

  VINCITY Hأ€ Tؤ¨NH

  Hأ* Tؤ©nh lأ* vأ¹ng ؤ‘ل؛¥t mل»›i mل؛½ vأ* tuyل»‡t vل»‌i cho thل»‹ thئ°ل»‌ng bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n. Vingroup triل»ƒn khai Vin City Hأ* Tؤ©nh vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 50 - 150 hأ©cta nhل؛±m chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ phل؛§n cؤƒn hل»™ tل؛،i khu vل»±c nأ*y. Vل»›i vل»‹ trأ* lأ* trung bل؛¯c trung bل»™, ؤ‘أ¢y chل؛¯c chل؛¯n sل؛½ lأ* trung tأ¢m thئ°ئ،ng mل؛،i mل»›i cل»§a Hأ* Tؤ©nh, thأ؛c ؤ‘ل؛©y kinh tل؛؟ Hأ* Tؤ©nh phأ،t triل»ƒn.

  VINCITY NHA TRANG

  Dل»± أ،n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c quy hoل؛،ch tل؛،i trung tأ¢m Tp. Nha Trang - Khأ،nh Hأ²a, vل»›i quy mأ´ khoل؛£ng 50ha - 150ha
  Nha Trang hiل»‡n ؤ‘ang lأ* mل»™t trong nhل»¯ng thأ*nh phل»‘ phأ،t triل»ƒn nhل؛¥t cل؛£ nئ°ل»›c vل»›i nhiل»پu khu trung tأ¢m thئ°ئ،ng mل؛،i. ؤگأ¢y sل؛½ lأ* mل»™t dل»± أ،n gأ³p phل؛§n vأ*o sل»± phأ،t triل»ƒn cل»§a thأ*nh phل»‘ Nha Trang cإ©ng nhئ° cل»§a toأ*n tل»‰nh Khأ،nh Hأ²a. Cأ¹ng vل»›i Vinpearl, ؤ‘أ¢y chل؛¯c chل؛¯n sل؛½ trل»? thأ*nh thئ°ئ،ng hiل»‡u nل»•i tiل؛؟ng tل؛،i Nha Trang thل»‌i gian tل»›i

  VINCITY THANH Hأ“A

  Hiل»‡n tل؛،i FLC ؤ‘ang chiل؛؟m lؤ©nh thل»‹ trئ°ل»‌ng Thanh Hأ³a, nhئ°ng sau khi Vin City Thanh Hأ³a ؤ‘ئ°ل»£c ra mل؛¯t thأ¬ ؤ‘iل»پu ؤ‘أ³ sل؛½ cل؛§n phل؛£i xem xأ©t lل؛،i. Vل»›i chل؛¥t lئ°ل»£ng tل»‘t cأ¹ng hل»‡ thل»‘ng quل؛£n lأ½ chuyأ?n nghiل»‡p ؤ‘أ¢y sل؛½ lأ* sل؛£n phل؛©m ؤ‘أ،ng mong ؤ‘ل»£i cل»§a ngئ°ل»‌i dأ¢n khu vل»±c.

  Thأ´ng tin cؤƒn hل»™ Vincity quل؛*n 9

  * Quy mأ´ dل»± أ،n lأ?n ؤ‘ل؛؟n 300ha.
  * Loل؛،i hأ¬nh nhأ* ل»?: Cؤƒn hل»™.
  * Chiل»پu cao tأ²a nhأ*: Tل»« 22 - 25 tل؛§ng.
  * Diل»‡n tأ*ch dل»± kiل؛؟n: 36m2 - 89m2.
  * Mل؛*t ؤ‘ل»™ xأ¢y nhأ* ل»?: Chل»‰ 20% - 25%.
  * Giأ، bأ،n dل»± kiل؛؟n: chل»‰ tل»« 700 triل»‡u/cؤƒn
  ئ¯u ؤ‘iل»ƒm vئ°ل»£t trل»™i.
  * Chل؛¥t lئ°ل»£ng 3 sao giأ، 1 sao.
  * ؤگئ°ل»£c thل»«a hئ°ل»?ng nhل»¯ng tiل»‡n أ*ch khأ´ng thua kأ©m gأ¬ Vinhomes Central Park vأ* Golden River.
  * Vل»‹ trأ* nل؛±m ngay kل؛؟ bأ?n nha ga cuل»‘i cأ¹ng cل»§a tuyل؛؟n Metro Bل؛؟n Thأ*nh - Suل»‘i Tiأ?n.
  * Khأ´ng gian thoأ،ng ؤ‘أ£ng vل»›i 3 mل؛·t giأ،p sأ´ng ؤگل»“ng Nai vأ* sأ´ng Tل؛¯c.
  * Giao thأ´ng thuل؛*n lل»£i - dل»… dأ*ng kل؛؟t nل»‘i vل»›i cأ،c tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng trل»چng ؤ‘iل»ƒm hئ°ل»›ng vل»پ trung tأ¢m.
  - Tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng cao tل»‘c Sأ*i Gأ²n - Dل؛§u Giأ¢y ؤ‘أ£ ؤ‘i vأ*o hoل؛،t ؤ‘ل»™ng lأ*m cho viل»‡c liأ?n kل؛؟t mua bأ،n, kinh tل؛؟ giل»¯a vأ¹ng ؤگأ´ng Nam Bل»™ ؤ‘ئ°ل»£c tؤƒng trئ°ل»?ng khأ، mل؛،nh.
  - Tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng Mai Chأ* Thل»چ, hل؛§m Thل»§ Thiأ?m vأ* con ؤ‘ئ°ل»‌ng Vأµ Vؤƒn Kiل»‡t tل؛،o ra hل»‡ thل»‘ng giao thأ´ng thuل؛*n tiل»‡n giل»¯a Q9, Q2, quل؛*n 1 vأ* trung tأ¢m Sأ*i Gأ²n chل»‰ mل؛¥t tل»« 20 phأ؛t ؤ‘i xe.
  - Bل؛،n cأ³ thل»ƒ thuل؛*n lل»£i ؤ‘ل»ƒ ؤ‘i ؤ‘ل؛؟n trung tأ¢m ؤ‘أ´ thل»‹ cao cل؛¥p Phأ؛ Mل»¹ Hئ°ng, trل»¥c ؤ‘ئ°ل»‌ng Nguyل»…n Vؤƒn Linh cإ©ng nhئ° cأ،c tuyل؛؟n ؤ‘ئ°ل»‌ng cao tل»‘c Trung Lئ°ئ،ng vل»›i ؤ‘ئ°ل»‌ng Vأ*nh ؤگai 2.
  - Kل؛؟t nل»‘i vل»›i xa lل»™ Hأ* Nل»™i tل»« vل»‹ trأ* nأ*y dل»… dأ*ng vأ* thuل؛*n lل»£i.
  - Nل؛±m gل؛§n ngay khu giل؛£i trأ* Suل»‘i Tiأ?n, khu giل؛£i trأ* lل»›n nhل؛¥t tل؛،i TP.HCM chل»‰ vل»›i 5 phأ؛t ؤ‘i xe.
  - Cأ،c bل؛،n cإ©ng chل»‰ cل؛§n khoل؛£ng vأ*i phأ؛t ؤ‘ل»ƒ cأ³ thل»ƒ ؤ‘i tل»›i khu cأ´ng nghل»‡ cao cل»§a TP.HCM.
  - Cأ،ch khu vل»±c Goft Rل؛،ch Chiل؛؟c chل»‰ khoل؛£ng 10 phأ؛t ؤ‘i bل؛±ng xe hئ،i.
  ؤگأپNG CHأ? أ‌: Tuyل؛؟n tأ*u ؤ‘iل»‡n ngل؛§m Metro hiل»‡n ؤ‘ل؛،i bل؛*c nhل؛¥t bل؛¯t ؤ‘ل؛§u thأ´ng tuyل؛؟n vأ*o thل»‌i ؤ‘iل»ƒm nؤƒm 2018, ؤ‘أ¢y cإ©ng lأ* 1 trong nhل»¯ng ئ°u ؤ‘iل»ƒm nل»•i bل؛*t nhل؛¥t cل»§a nئ،i nأ*y, cأ³ thل»ƒ giأ؛p ؤ‘ل؛©y nhanh giأ، trل»‹ gia tؤƒng bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n cل»§a khu vل»±c nأ*y vل»پ sau.
  HOTLINE: 0933 91 68 91

  Tiل»‡n أ*ch cؤƒn hل»™ Vincity:

  ؤگئ°ل»£c xuل؛¥t phأ،t tل»« mل»™t thئ°ئ،ng hiل»‡u ؤ‘ل؛³ng cل؛¥p cأ¹ng vل»›i mong muل»‘n sل؛½ mang ؤ‘ل؛؟n cho khأ،ch hأ*ng mل»™t cuل»™c sل»‘ng ؤ‘ل؛§y ؤ‘ل»§, tل»‘t nhل؛¥t, dأ¹ ل»? mل»©c giأ، nأ*o. ؤگل؛؟n vل»›i Vingroup bل؛،n sل؛½ ؤ‘ئ°ل»£c chؤƒm sأ³c mل»™t cأ،ch tiل»‡n nghi, ؤ‘ل؛³ng cل؛¥p
  ؤگi cأ¹ng vل»›i thئ°ئ،ng hiل»‡u dل»± أ،n cؤƒn hل»™ vincity chuل؛©n bل»‹ ra mل؛¯t thأ¬ Vingroup cإ©ng sل؛½ cho ra mل؛¯t tiل؛؟p thئ°ئ،ng hiل»‡u VincomPlus. ؤگأ¢y hل»©a hل؛¹n sل؛½ lأ* mل»™t chuل»—i trung tأ¢m thئ°ئ،ng mل؛،i tiل»‡n أ*ch ؤ‘i kأ¨m vل»›i dل»± أ،n cؤƒn hل»™ Vincity Long Bأ¬nh Quل؛*n 9 trong thل»‌i gian tل»›i ؤ‘أ¢y. Ngoأ*i ra cأ²n bao gل»“m ؤ‘ل؛§y ؤ‘ل»§ cأ،c tiل»‡n أ*ch ؤ‘ل؛³ng cل؛¥p nhئ° :+ Khu cأ´ng viأ?n.
  + Hل»“ bئ،i trأ*n bل»‌.
  + Hل»“ cل؛£nh quan.
  + Bل»‡nh viل»‡n Vinmec.
  + Rل؛،p chiل؛؟u phim, Shopping Mail, Cafe
  + Trئ°ل»‌ng hل»چc Vinshool.
  + Spa, gym club : Vincham
  + Trung tأ¢m ؤ‘iل»‡n mأ،y Vinpro.

  Vل»›i viل»‡c chأ*nh thل»©c gia nhل؛*p phأ¢n khأ؛c nhأ* ل»? trung bأ¬nh, Vingroup ؤ‘أ£ trل»? thأ*nh nhأ* phأ،t triل»ƒn bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n hأ*ng ؤ‘ل؛§u Viل»‡t Nam, hoل؛،t ؤ‘ل»™ng toأ*n diل»‡n trأ?n tل؛¥t cل؛£ cأ،c phأ¢n khأ؛c cل»§a thل»‹ trئ°ل»‌ng: bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n cao cل؛¥p, bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n ؤ‘ل؛،i chأ؛ng, bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n thئ°ئ،ng mل؛،i vأ* bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n nghل»‰ dئ°ل»،ng.
  Nل؛؟u Vinhomes cung cل؛¥p ؤ‘ل؛؟n khأ،ch hأ*ng tiأ?u chuل؛©n sل»‘ng vئ°ل»£t trل»™i, kل؛؟t hل»£p hoأ*n chل»‰nh giل»¯a bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n nhأ* ل»? vل»›i hل»‡ thل»‘ng dل»‹ch vل»¥ tiأ?u chuل؛©n cao thأ¬ khu do thi vincity quل؛*n 9 hئ°ل»›ng ؤ‘ل؛؟n sل»‘ ؤ‘أ´ng ngئ°ل»‌i tiأ?u dأ¹ng vل»›i mل»©c phأ¹ hل»£p nhئ°ng vل؛«n ؤ‘ل؛£m bل؛£o chل؛¥t lئ°ل»£ng - ؤ‘ل»“ng bل»™ - tiل»‡n أ*ch theo xu hئ°ل»›ng cل»§a cأ،c nئ°ل»›c khأ،c trأ?n thل؛؟ giل»›i.

  ؤگؤ‚NG Kأ‌ NHل؛¬N THأ”NG TIN - GIل»® CHل»– Vأ€ Bل؛¢NG GIأپ CHI TIل؛¾T
  Phأ²ng Kinh Doanh Cؤƒn Hل»™ VinCity
  HOTLINE: 0933 91 68 91

  اترك تعليق:


 • الاحمدى
  رد
  للISE لازم تستخدم ال de ionizing powder

  اترك تعليق:


 • toxins
  رد
  أشكرك إختي أميرة على الرد ... لكن إذا كان الكنترول محضر بطريقة صحيحة وجديد .... أين ممكن ان يكون الخلل ؟؟؟؟؟؟؟
  وبالنسبة للكليبريشن ايضا للــ ISE المونيتورنق ريزلت تطلع بالماينص ونتائج الكليبريشن تكون عالية جدا مع الأخذ بالإعتبار عمل الصيانة اليومية للجهاز والأسبوعية و ISE washe

  اترك تعليق:


 • اميرة الرومانسية
  رد
  انا لم اشتغل علي هذا الجهاز ولكن اشتغلت علي Cobas E411 وساحاول افادتك بقدر المستطاع
  1 - يمكن ان يكون الكنترول عالي عن المعدل الطبيعي اذا كان الkit غير جديد او الcontrol غير صالح
  2- كلمة كاسيت تعني ال kit وكلمة lot تعني رقم الkit المسجل ضمن الشركة
  3- يرجي مراجعة اعدادة الطباعة الخاصة بالجهاز

  اترك تعليق:


 • إستفسارات بخصوص جهاز ال cobas c311 ????

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
  عندي بعض الإستفسارات عن جهاز الكوباس c311 اتمنى من الإخوة الإجابة عليها
  1- ماهي أهم الأسباب التي تجعل نتائج الكنترول عالية عن المعدل الطبيعي
  2-ماذا تعني كلمة( كاسيت) بجانب التحليل وكلمة (لوت) أمام التحاليل الأخرى في قائمة الكليبريشن
  3-عند طباعة نتائج الكنترول يطبع فقط pc1 بدون طباعة pc2 إذا حدث وواجهت أحد هذة المشكلة هل من الممكن أن يدلني على الحل

  وشكراااااااااااااااا
يعمل...
X