إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

Lectures on Total Quality Management as Part of Introduction to Lab Medicine Courses

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • Lectures on Total Quality Management as Part of Introduction to Lab Medicine Courses

  Lectures attached here

  Introduction


  Lecture 2


  Lecture 3


  Lecture 4


  Lecture 5


 • #2
  Quy hoل؛،ch hل؛، tل؛§ng lأ* mل»™t trong nhل»¯ng nل»پn tل؛£ng quan trل»چng trong viل»‡c thu hأ؛t dأ¢n cئ°, vل»‘n ؤ‘ل؛§u tئ° vأ* thأ؛c ؤ‘ل؛©y sل»± phأ،t triل»ƒn. Riأ?ng tل؛،i TP.HCM trong nhل»¯ng nؤƒm vل»«a qua luأ´n cأ³ tل»‘c ؤ‘ل»™ triل»ƒn khai hل؛، tل؛§ng nhanh vأ* tل؛،o ra nhل»¯ng ؤ‘ل»™t phأ، vأ* sل»©c hأ؛t mل؛،nh mل؛½, trong ؤ‘أ³ khu vل»±c phأ*a ؤگأ´ng vأ* ؤگأ´ng Bل؛¯c thأ*nh phل»‘ vل؛«n tiل؛؟p tل»¥c lأ* tأ¢m ؤ‘iل»ƒm.  Bأ™NG Nل»” Hل؛* Tل؛¦NG, KHU ؤگأ”NG DUY TRأŒ ؤگأ€ PHأپT TRIل»‚N

  Lأ* cل»*a ngأµ, nأ؛t giao thأ´ng huyل؛؟t mل؛،ch cل»§a khu ؤگأ´ng, khu ؤگأ´ng Bل؛¯c ؤ‘ئ°ل»£c xem lأ* khu vل»±c ؤ‘ل؛§y tiل»پm nؤƒng vل»›i nhل»¯ng quyل؛؟t tأ¢m mل»? rل»™ng, thأ؛c ؤ‘ل؛©y phأ،t triل»ƒn hل؛، tل؛§ng trong kل؛؟ hoل؛،ch phأ،t triل»ƒn chung cل»§a thأ*nh phل»‘.

  TRIل»‚N Vل»ŒNG ؤگل؛¦U Tئ¯

  Chأ*nh vأ¬ lل؛½ ؤ‘أ³, cؤƒn hل»™ Saigon Riverside Thل»§ ؤگل»©c vل»›i vل»‹ thل؛؟ vأ*ng mل؛·t tiل»پn sأ´ng Sأ*i Gأ²n vأ* kل؛؟t nل»‘i ؤ‘ل؛،i lل»™ Phل؛،m Vؤƒn ؤگل»“ng, ؤ‘ئ°ل»£c xem lأ* mل»™t trong nhل»¯ng dل»± أ،n khأ، hiل؛؟m hoi trong bل»‘i cل؛£nh nhل»¯ng quل»¹ ؤ‘ل؛¥t trung tأ¢m vأ* cل؛،nh sأ´ng Sأ*i Gأ²n ngأ*y cأ*ng khan hiل؛؟m. cؤƒn hل»™ Saigon Riverside City Thل»§ ؤگل»©c hئ°ل»?ng trل»چn lل»£i thل؛؟ mل؛·t tiل»پn sأ´ng Sأ*i Gأ²n, mang phong cأ،ch thiل؛؟t kل؛؟ cل»§a mل»™t resort sinh thأ،i ven sأ´ng vل»›i gل؛§n 100% cؤƒn hل»™ ؤ‘ل»پu cأ³ hئ°ل»›ng nhأ¬n ؤ‘ل؛¹p vل»پ sأ´ng Sأ*i Gأ²n, hل»“ sinh thأ،i vأ* hل»‡ thل»‘ng cأ´ng viأ?n bأ?n trong dل»± أ،n, tل؛¥t cل؛£ sل؛½ mang ؤ‘ل؛؟n cho cئ° dأ¢n nhل»¯ng giأ، trل»‹ sل»‘ng hoأ*n mل»¹ vأ* riأ?ng biل»‡t.

  Hل؛، tل؛§ng Khu ؤگأ´ng Bل؛¯c TP.HCM phأ،t triل»ƒn nhanh ؤ‘ئ°ل»£c xem lأ* ؤ‘أ²n bل؛©y thأ؛c ؤ‘ل؛©y sل»± ؤ‘i lأ?n cل»§a bل؛¥t ؤ‘ل»™ng sل؛£n khu vل»±c, ؤ‘ل؛·c biل»‡t dل»چc tuyل؛؟n giao thأ´ng chأ*nh nhئ° ؤ‘ل؛،i lل»™ Phل؛،m Vؤƒn ؤگل»“ng, Quل»‘c lل»™ 13, ؤ‘ل؛·c biل»‡t vل»›i lل»£i thل؛؟ sأ´ng Sأ*i Gأ²n chل؛£y qua, nhل»¯ng dل»± أ،n cأ³ vل»‹ trأ* cل؛،nh sأ´ng cأ*ng ؤ‘ئ°ل»£c ngئ°ل»‌i mua tأ¬m ؤ‘ل؛؟n vأ* giأ، trل»‹ cإ©ng khأ´ng ngل»«ng tؤƒng. Dأ¹ nhu cل؛§u cao nhئ°ng nguل»“n cung trong khu vل»±c lل؛،i khأ، أ*t, nhل»¯ng dل»± أ،n ؤ‘ئ°ل»£c cأ´ng bل»‘ ؤ‘ل»پu cأ³ lئ°ل»£ng giao dل»‹ch tل»‘t nhئ° Sunview Town, Opal Riverside, Vل؛،n Phأ؛c Riverside City…  Vل»? TRأچ Vأ€NG Cل؛*NH Sأ”NG, Kل؛¾T Nل»گI PHل؛*M Vؤ‚N ؤگل»’NG

  dل»± أ،n Saigon Riverside Thل»§ ؤگل»©c vل»›i vل»‹ trأ* tل»چa lل؛،c tل؛،i mل؛·t tiل»پn ؤ‘ئ°ل»‌ng Xأ´ Viل؛؟t Nghل»‡ Tؤ©nh – Quل»‘c lل»™ 13 quy hoل؛،ch lل»™ giل»›i 60m, nل»‘i liل»پn ؤ‘ل؛،i lل»™ Phل؛،m Vؤƒn ؤگل»“ng, tل»« Saigon Riverside City, bل؛،n cأ³ thل»ƒ di chuyل»ƒn nhanh ؤ‘ل؛؟n sأ¢n bay Tأ¢n Sئ،n Nhل؛¥t qua ؤ‘ل؛،i lل»™ Phل؛،m Vؤƒn ؤگل»“ng, cإ©ng nhئ° di chuyل»ƒn ؤ‘ل؛؟n trung tأ¢m Quل؛*n 1 chل»‰ khoل؛£ng 15 phأ؛t. Cأ¹ng lل»£i thل؛؟ hل؛، tل؛§ng, dأ¢n cئ° hiل»‡n hل»¯u, chل»‰ trong bأ،n kأ*nh 2km, bل؛،n cأ³ thل»ƒ tل؛*n hئ°ل»?ng ؤ‘a dل؛،ng dل»‹ch vل»¥ hiل»‡n hل»¯u nhئ°: Bل»‡nh viل»‡n quل»‘c tل؛؟ Hل؛،nh Phأ؛c, Coopmart Bأ¬nh Triل»‡u, Chل»£ Bأ¬nh triل»‡u, Vincom Mall, ؤگل؛،i hل»چc Luل؛*t, trئ°ل»‌ng hل»چc cأ،c cل؛¥p… ؤ‘ل»“ng thل»‌i kل؛؟t nل»‘i vل»›i khu ؤ‘أ´ thل»‹ Vل؛،n Phأ؛c quy mأ´ 198ha ؤ‘أ£ hأ¬nh thأ*nh vل»›i cأ،c dل»‹ch vل»¥ cao cل؛¥p: cأ´ng viأ?n giل؛£i trأ* lل»›n nhل؛¥t ؤگأ´ng Nam أپ rل»™ng 21,5ha, bل»‡nh viل»‡n quل»‘c tل؛؟ quy mأ´ 500 giئ°ل»‌ng…

  تعليق

  يعمل...
  X